ОИЦ -Добрич проведе информационни срещи в помощ на земеделци и рибари от община Шабла

ОИЦ -Добрич проведе информационни срещи в помощ на земеделци и рибари от община Шабла
На 7 ноември 2019 г.екипът на Областен информационен център – Добрич проведе информационни срещи с близо 40 потенциални бенефициенти от община Шабла.

На събитията, състояли сев сградата на Общинскаадминистрация - Шабла и НЧ "Дружба 1898" с. Дуранкулак, бяха представени актуалните мерки и процедури по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.(ПРСР 2014-2020 г.) и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.(ПМДР 2014-2020 г.)


На присъстващите земеделски стопани, рибари, читалищни дейци, представители на общинска администрация Шабла, медии и граждани,експертът Михаела Козовска разясни условията за кандидатстване по подмярка4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020 г. Подкрепата по подмярката е насочена към инвестиции свързани спреструктурирането и модернизацията на малките стопанства, изграждане на малки по мащаб преработвателни мощности, подобряване на ефективността на производството и маркетинга, въвеждане на иновации, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и хигиена в подпомогнатите стопанства.Ще се подпомагатземеделски производители, кооперации, еднолични търговци и юридически лица със стопанстватамежду6 000 и 7 999 евро,измерен в стандартен производствен обем (СПО). Над 50% от СПО трябва да е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури". Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната 2018 година от земеделски дейности.Минималният праг на допустимите разходи за едно проектно предложение е2 444.75 лв., а максималнияе 146 685 лв. Процента на съфинансиране е до 60%от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.


От ПМДР 2014-2020 презентирани бяха отворените за кандидатстване мерки BG14MFOP001-1.013 - Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улови BG14MFOP001-2.012 - Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури.Предвиденото европейско финансиране ще позволи на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите.Съща така ще се насърчипредприемачеството в сектора на аквакултурите и ще сеподпомогне създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури. Допустими кандидати са физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в секторите „Рибарство“ и„Аквакултури“. 


С бюджет от 400 000 лв. мярката BG14MFOP001-4.021 - МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ще подкрепи развитието на преработващи предприятия чрез изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия.


По време срещите екипът на ОИЦ-Добрич акцентира върху критериите за оценка на проектните предложения, допустимите дейности и разходи, и начина на кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България(ИСУН 2020). Експертите отговориха на зададените от аудиторията  въпроси, свързани с бюджета, разходите, допустимостта на кандидатите и сроковете за кандидатстване по различните мерки.


Присъстващите изразиха задоволство от проведените срещи, оцениха високо представената информация и изявиха желание за повече такива разяснителни събития на територията на Община Шабла.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+