Рехабилитират улици в 9 населени места в община Добричка по проект

Строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 9 населени места в община Добричка ще бъдат извършени по проект от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Рехабилитират улици в 9 населени места в община Добричка по проект

Община Добричка беше одобрена по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.
При реализирането на проекта ще бъдат извършени строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 9 населени места в община Добричка: в с. Стожер – улица "Стара планина" и улица "Рила"; в с. Победа – улица "Шеста"; в с. Котленци – улица "Десета"; в с. Пчелино – улица "Четвърта"; в с. Овчарово – улица "Девета"; в с. Стефан Караджа – улица "Дунав"; в с. Черна – улица "Девета"; в с. Фелдфебел Денково – улица "Единадесета"; в с. Бенковски – улица "Двадесет и четвърта".

Проектът е на обща стойност 1 166 801.07 лв. като срокът за неговото изпълнение е 36 месеца. Кметът на община Добричка инж. Тошко Петков очаква покана от ДФЗ, за да подпише договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.