В Генерал Тошево се проведе работна среща по Програма „РОМАКТ“

В Генерал Тошево се проведе работна среща по Програма „РОМАКТ“
От месец април 2023 г. Община Генерал Тошево изпълнява договор за партньорство с Програма ROMACT - Съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия

В Генерал Тошево  се проведе среща между представители на програмата, работната група от общинска администрация и  образователните медиатори от училищата в общината.  Обсъдени бяха възможностите и начините за сътрудничество между общностите от населените места, както и разработване и осъществяване на планове и проекти за приобщаване на ромите, съдействие при подаването на проектни предложения за подкрепа от ЕС и от национални фондове.


Програма РОМАКТ  е  съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите.


РОМАКТ подкрепя механизмите и процесите на доброто управление в съответствие с принципите на Съвета на Европа за добро управление на местно равнище. Така тя насърчава сътрудничеството и партньорството между местните органи и ромските общности на основата на съвместно договорени работни стратегии и споделена отговорност за процеса и резултатите от него. Тя също така разчита на споделена ангажираност за открит диалог между мнозинството и малцинството.


РОМАКТ предоставя на местните администрации работещи методи и инструменти, с чиято помощ те да достигат до общностите, в които живеят техните най-уязвими граждани, и да оценяват нуждите им.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+