Ноември се очаква да започне програмата за енергийна ефективност на многофамилни сгради

Над 1,4 млрд. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в санирането на сгради с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик във всички 265 общини в страната, а процедурите ще се управляват от общинските администрации. В началото на месец ноември се очаква да стартира програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в страната, информират от Община Добрич.

Ноември се очаква да започне програмата за енергийна ефективност на многофамилни сгради

В публичния модул на информационната система ИСУН на 30.09.2022 г. са обявени за публично обсъждане проекти на документи за кандидатстване на многофамилни жилищни сгради за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Възможно е след изтичане на срока за публично обсъждане на документите да настъпят промени в условията за кандидатстване. Община Добрич съветва желаещите да се запознаят предварително с тях, поради обявените кратките срокове за подаване на проектни предложения по новите условия. 
Съгласно публикуваните за обществено обсъждане насоки за кандидатстване, сгради одобрени за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, могат да получат финансиране по настоящата процедура, ако прекратят сключените договори за безвъзмездна помощ по които не са извършени СМР, поради изчерпване на лимита. 

Сдруженията на собствениците в етажната собственост, подали заявления за подкрепа от Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, няма да ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи по процедурата.

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдруженията на собствениците, регистрирани по реда на чл.25 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г. 

От Община Добрич уточняват, че могат да бъдат полезни само на онези от сдруженията, които разполагат с технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сградата. Възлагането и заплащането за технически паспорт и енергийно обследване е задължение на сдружението. В случай, че проектът за сградата бъде одобрен, разходите за тези две услуги подлежат на възстановяване от програмата. При неодобрение на проектното предложение от МРРБ, направеният разход за двете обследвания остават за сметка на сдружението на собствениците.

Действията на собствениците по запознаване с критериите за оценка на проектите и по възлагане на техническото и енергийното обследване следва да бъдат в спешен порядък, тъй като право да участват в класиране за 100 % безвъзмездно финансиране ще имат само проектите на онези сдружения, които са входирани в ИСУН в срок до 31.03.2023 г. 

Това означава, че до края на 2022 г. председателите на Сдруженията на собствениците в етажната собственост следва да са възложили и да са изготвени технически паспорт с архитектурно заснемане на сградата и доклад за енергийно обследване. 

Можете да се запознаете с указанията и документите за кандидатстване (в проект) и да ги обсъдите със своите съседи, за да вземете решение дали и как ще продължите работата си за кандидатстването.

Линк за достъп до проекта на документите:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525?fbclid=IwAR0TLso5NbxbrVtJ0fMWhBQxD19JRnskAqGGQ22KCOKZeaejkK8B0KM8_eo

След изтичане на срока за публично обсъждане ще бъде открита процедурата за кандидатстване, с окончателните указания и пакет от документи. 

Проектните предложения ще бъдат разгледани и одобрени/неодобрени от МРРБ, съгласно разписаните критерии и правила в публикуваните за обществено обсъждане насоки за кандидатстване.