Община Добрич ще поеме краткосрочен дълг за ремонта на зала Добрич

Община Добрич ще поеме краткосрочен дълг за ремонта на зала Добрич
Община Добрич ще сключи договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“. Това стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет.

На 22 юни е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът е с продължителност 24 месеца и е на обща стойност 2 334 130, 22 лв., от които 1 272 050,91 лв. – безвъзмездна финансова помощ, 150 306,35 лв. – собствен принос от бюджета на Община гр. Добрич и 911 772,96 лв. – комбинирана подкрепа с финансов инструмент - инвестиционен кредит.  


Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич. Той предвижда обновяване на зала „Добрич“ – зрителна зала с 534 места и съответните прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения, за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, включително на онези от тях, които са в уязвимо и неравностойно положение. При изпълнението на проекта ще се осъществят строително-ремонтни работи, дейности за обновяване на залата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания. Ще бъде закупено оборудване и обзавеждане, както и озвучителна техника за провеждане на културни събития. Дейностите по изпълнение на проекта следва да приключат до края на м. юни 2023 г. и следва да бъдат извършени окончателните плащания към всички изпълнители. Стойността на Договора за изпълнение на СМР е 2 100 701,71 лв. с ДДС, от които БФП - 1 272 050,91лв. и финансов инструмент - 828 650,80 лв. с ДДС. Срок за изпълнение на предвидените дейности – 14 юни 2022г. До УО на ОПРР е депозирано Искане и е получено авансово плащане в размер на 445 217,82 лв., които представляват 35 % от стойността на ДБФП. На Изпълнителя на СМР е преведен аванс в размер на 420 140,34 лв. през месец ноември 2021г. Междинно плащане по Договора за безвъзмездна финансова помощ може да бъде извършено при наличие на Акт Образец 15 от Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При отчитане на реално изпълнени СМР по време на строителството на обекта, на Изпълнителя следва да бъдат платени общо 1 680 561,37 лв. с ДДС, от които 826 833,09 лв. с ДДС представлява частта на БФП. 2 С оглед на изложената фактическа обстановка се налага обезпечение на пълното изплащане на СМР.


Обективната обоснованост налага Общината да поиска отпускане на краткосрочен кредит за финансиране на плащанията към изпълнителя на СМР за частта на БФП, а именно 826 833,09 лв. с ДДС от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за общинския дълг, Общината може да поема краткосрочен дълг за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.


По смисъла на § 1, т. 1 от Закона за общинския дълг "краткосрочен дълг" е дълг със срок за изплащане до една година. По договора за кредит от собствени бюджетни средства ще се изплащат само лихвите от усвоения дълг, а главницата ще се погасява чрез плащания от Управляващия орган, съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+