МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ с прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ с прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ стартира прием на проектни предложение по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, чиято цел е да подкрепи повишаване на конкурентоспособността на земеделието на територията на общините Балчик и Генерал Тошево.

Общият бюджет на процедурата е 221 465,46 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ за проект е от 5 000 евро до 45 000 евро. Процента на финансиране е 50% от общия размер на допустимите разходи, който може да се увеличи с 10% за проекти на млади земеделски стопани, за интегрирани проекти и за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани. За колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители процента на съфинансиране достига до 70%.


Могат да кандидатстват земеделски стопани, чието стопанство е със стандартен производствен обем над 8 000 евро; признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014-2020 г. За колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица.


Допустимите дейности са за внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; опазване на компонентите на околната среда, вкл. с намаляване на вредните емисии и отпадъци; повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти и др. Приоритетно се подпомагат проекти с инвестиции и дейности, насочени в секторите "Плодове и зеленчуци", „Животновъдство” „Етеричномаслени и медицински култури" или проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в тези сектори.


Допустими за финансиране са разходи за строителство или обновяване на сгради; закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; закупуване на земя, сгради, помещения, специализирани земеделски транспортни средства и др. Пчеларите ще могат да си закупят  съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.


Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа, на 13 май 2022 г. Проектните предложения се подават по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.


Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на страницата на ИСУН 2020 https://bit.ly/3rn1GqH. На електронната поща migbgt@abv.bg и в секция „Разяснения по процедурата“ https://eumis2020.government.bg могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 


Процедурата BG06RDNP001-19.633 - МИГ Балчик–Генерал Тошево - Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” е обявена в рамките на прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+