Община Добрич изпълнява комплекс от мерки за намаляване на фините прахови частици във въздуха

Община Добрич изпълнява комплекс от мерки за намаляване на фините прахови частици във въздуха
Отчетът на Програмата за опазване на околната среда в община Добрич и нейните приоритети получи одобрение от Общинския съвет

На редовното си заседание Общински съвет Добрич одобри отчета за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда 2016 – 2020 г. Основните приоритети във връзка с опазване на околната среда са: подобряване качеството на атмосферния въздух, доизграждане и обогатяване на Зелената система, подобряване състоянието на река Добричка, по – висока ефективност на дейностите за управление на отпадъците и подобряване на състоянието на водопроводната и канализационна система. 


Първия приоритет е свързан с намаляване на замърсителите в атмосферния въздух с цел достигане на установени норми за вредни вещества. В изпълнение на този приоритет Община Добрич изпълнява комплекс от мерки, които влияят положително и водят до намаляване на фините прахови частици. Тези мерки са постигнати чрез реализация на проекти за газифициране на жилищни сгради, проекти за енергийна ефективност, извършване на ремонти на натоварените от транспортния поток централни пътни артерии, благоустрояване на междублокови пространства, почистване на основни пътни артерии от натрупания прах и поддържането им в добро състояние.


По втория приоритет – Обогатяване и дозиграждане на зелената система и извършено залесяване с различни дървесни видове в градски и междублокови пространства. През 2020 година са изпълнение 8 обекта по Програмата за реализация на благоустройствени обекти – общинска собственост с участието на местното население.


По третия приоритет – Подобряване състоянието на река Добричка се извършва периодично почистване на проблеми участъци от коритото на река Добрич от наноси, дървесна растителност, отпадъци и др. Четвъртият приоритет за подобряване на дейностите по управление на отпадъците включва изградената общинска система за разделно събиране на отпадъци  „Екопак България“АД, събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събиране на излезли от употреба МПС и текстилни отпадъци. Община Добрич провежда и редица кампании за пролетно почистване, за ползите от разделното събиране, за промяна на отношението към заобикалящата ни среда и др.


Последният приоритет, по който се работи в подобряване на състоянието на водопроводната и канализационна система. През 2020 г приключиха дейностите по изпълнение на най – мащабния за последните 50 години проект за канализационната мрежа на град Добрич, както и съпътстващата водопроводна мрежа. Общата дължина на реконструираните и рехабилитирани канализационни колектори е 6,46 км. Реконструирани са помпените станции „Свежест“, „Иглика“ и „Югоизток“.


През 2020 година стартира изграждане на I етап от изграждане на канализация в квартал „Рилци“.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+