516 ученици по-малко се обучават в общообразователните училища в област Добрич през 2019/2020 година

516 ученици по-малко се обучават в общообразователните училища в област Добрич през 2019/2020 година
През учебната 2019/2020 година учениците в общообразователните училища на територията на област Добрич са намалели с 516, в сравнение с предходната година. Това сочат резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.

През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани  5.0 хил. деца, или с 0.1% по-малко в сравнение с предходната година, в началното образование (I - IV клас) се обучават 5.3 хил. ученици, а в прогимназиалното (V - VII клас) – 4.5 хиляди. Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 538 и  412 ученици. Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 732. Това сочат резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.


През учебната 2019/2020 година броят на самостоятелните детски градини с директор в област Добрич е 84 при 1 840 за цялата страна. Броят на децата, настанени в детски градини през учебната 2019/2020 година, е 4 959, което е със 7, или с 0.1% по-малко в сравнение с предходната учебна година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , нараства с 1.5 процентни пункта, като през учебната 2019/2020 година достига 76.6% (за страната 78.7%). 


Средният брой деца в една детска градина за област Добрич е 59, като за градовете е значително по-голям - 133, а за селата - 24. Една група се формира средно от 20 деца, съответно 22 в градовете и  17 в селата. Средният брой деца, формиращи една група, през предходната година е бил 20. Местата в детските градини на областта са 6 528. В област Добрич на 100 деца са осигурени 131.6 места при 107.6 за страната.


Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 525, от които 495 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал нараства с 1.4%. През учебната 2019/2020 година 70.3% от педагогическия персонал е над 40 години, а само 1.5% са под 25 години.


Общо образование 


Към 1 октомври 2019 година учебни занятия в област Добрич се водят в 59 общообразователни училища (при 1 963 за цялата страна), от които 3 начални, 34 основни,  5 обединени, 3 гимназии и  14 средни училища (СУ). В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища се запазва. Учениците са 12 432 разпределени в 601 паралелки. В една паралелка в общообразователни училища се обучават средно по 23 ученици (при 21 за цялата страна). В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общообразователните училища намалява се с  516 ученика, или с 4.0%.


През учебната 2018/2019 година  563 ученици са напуснали общообразователните училища в област Добрич, от които  509 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 188, или 36.0%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 157, или  30.8%, и на напусналите поради нежелание да учат -  19.4%.


През 2019 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1 292 ученици, а средно образование - 538 души. 


Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е  79.4%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език -  87.6%. Само 17 деца от началните класове в областта изучават два чужди езика.


Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2019/2020 година са  1 254. Жените преобладават в учителската професия, като съставляват   84.3% от общия брой на учителите в областта.


Към 1.10.2019 г. в областта функционират 3 частни общообразователни училища, като в тях са записани общо 175 ученици, или 1.4% от общия брой на учениците в общото образование.


Професионално образование и обучение 


Професионалното образование и обучение в област Добрич през учебната 2019/2020 г. се осъществява в 9 професионални гимназии и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 2 957 и в сравнение с предходната учебна година намалява с 87, или с  2.9%. 


В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58.0% от общия брой на учениците в тази образователна степен. 


През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са общо 265. Преобладаващата част от тях са жени ( 70.2%). 


През 2019 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили  412 души, като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2019 г. са съответно  121 и   291 души. 


При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите  „Стопански науки и администрация“ - 50.4%, следван от този на учениците в „ Услуги за личността“ - 18.6%.


 В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи в област Добрич са записани 332 лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 251, втора степен - 59, трета степен - 22.


Придобилите степен на професионална квалификация (ПК) в област Добрич през 2019 г. са 309, като най - много са получили първа степен – 233 души.


Висше образование 


През учебната 2019/2020 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър” в колежите в област Добрич се обучават общо 732 души, от които български граждани са 636, или 86.9%. Жените са 60.2% от записаните студенти. През учебната 2019/2020 година броят на студентите в колежите намалява с 4.2% в сравнение с предходната учебна година. Новоприетите студенти са 262 души, от които 86.3% са български граждани.


През 2019 г. ОКС „професионален бакалавър” са придобили 186 студенти, от които 90.3% са български граждани. Дипломиралите се са в специалности от тесни области на образованието  „Образование“, „Персонални услуги“, „Селско стопанство“ и „Информационно-комуникационни технологии“.


Преподавателите в колежите в Добрич са 24, като от тях на основен договор са 17, или 70.8%.


Образователна и научна степен „доктор” 


Към 31 декември 2019 г. в област Добрич се обучават общо 3 докторанти, като от тях 2 са жени.  В областта няма новоприети докторанти и придобили образователна и научна степен „Доктор“.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+