Предвиждат ремонт на улици в шест населени места в община Тервел

Предвиждат ремонт на улици в шест населени места в община Тервел
Бюджетът за 2020 година на община Тервел е без съществени разлики от миналогодишния, съобщават от местната администрация.

Субсидиите от държавата са увеличени с 1 023 лв. спрямо миналата година и достигат 10 507 лв. Местните приходи запазват нивата си от 2019-а, с увеличение от 10% и достигат 3 144 лв.


Общата финансова рамка на бюджета за 2020-а е 14 221 лв. и е с 1 300 лв. по-малка от рамката на 2019-а. От местната администрация посочват, че разликата се дължи на две обстоятелства. През миналата година от община Тервел са усвоили дългосрочен кредит в размер на 891 хиляди лв. за основен ремонт на главната улица на с. Безмер. През 2020-а не се предвижда поемане на нов общински дълг, който да увеличи приходната част на бюджета. Второто обстоятелство е, че остатъкът от средства от проекти в етап на изпълнение към 31.12.2018 г. , включен в бюджета за 2019 г.,  е бил по-голям в сравнение с този, формиран в края на миналата година.  През 2019 г. са реализирани значими инфраструктурни проекти и за 2020 г. предстои да се завършват и разплащат по-малки проекти. 


При местните приходи се очаква ръст от 10%, който се дължи на просрочени през 2019-а г. вземания за наеми на общински земи. През ноември са били предприети спешни мерки за събиране на вземанията. В резултат на това половината от сумата е постъпила в общинската хазна януари тази година и ще представлява част от приходите на общината за 2020-а. 


Планирана е по-малка сума от приходи за ползване на детски градини. За учебната 2020/2021 г. община Тервел ще поеме разходите за храна за всички деца, посещаващи детски градини и детска ясла на територията на общината. 


Планирани са приходи от такси за детски градини и детска ясла  31 август 2020 г. 


Местните данъци няма да бъдат увеличени. Няма и съществени промени в плана за нивата на приходите от различните по вид технически и административни услуги, които общината предлага, не се предвиждат и продажби на големи обеми общинско имущество.


При разходите в общинския бюджет стремежът е да не се допуска неефективно разходване на собствени средства за голям обем дофинансиране на дейности, които са държавна отговорност. Така, спрямо 2019 г. , през 2020 г. е планирано само с 40 хиляди лева по-голямо финансиране на държавните дейности – общинска администрация, детски градини, дом за стари хора, детски ясли, училищно здравеопазване, звено „Училищни превози“ . За да се постигне такова запазване на обема на дофинансирането със собствени приходи – 638 хиляди лв. за 2020 г. при 597 х.лв. през 2019 г., са направени прецизни разчети на отделните бюджетни дейности. 


Осигурява се ръст от 10% на възнагражденията на всички заети в общината и звената към нея, с изключение на учителите, при които увеличението на възнагражденията е нормативно определено. Не се планира съкращаване на работни места, заети от хора в трудоспособна възраст.


Запазва се субсидията за спортните клубове, като се заделя такава и за някои от дейностите на клуб по джудо. Община Тервел осигурява субсидия за няколко клуба по футбол, както и за такива по атлетика и шах. Част от разходите за клубовете по шах и джудо ще се споделят със Средното училище „Йордан Йовков“ в Тервел. Ще продължи политиката за подкрепа на ансамбъла, балета,школите в Центъра за подкрепа на личностно развитие. Осигуряват се средства и за безплатни за гражданите прояви в годишния афиш за култура, както и за отопление на залата на градското читалище. Подпомага се и работата на медицинския център. Отделена е сума и за продължаване на археологическите проучвания на крепостта „Палматис“.


Капиталовата програма на община Тервел възлиза на 1 076 хиляди лв., от които собствените бюджетни средства са само 6 хиляди лв. Останалата част от програмата се финансира с целеви средства. Предложението, което ще бъде внесено в общинския съвет за разглеждане, предвижда ремонт на улици в 6 населени места на обща стойност 603 хиляди лв. Предвиденият ремонт е на улици е в селата Коларци, Зърнево, Божан, Балик, Градница, както и в Тервел. Предвижда се подкрепа за изграждане на база за практика за професионалната паралелка в обединеното училище в с. Орляк. Ще се закупят модулна оранжерия, моторна фреза и дизелов отоплител за създаване на учебна градина за паралелката по озеленяване в училището. 


От община Тервел посочват, че през мандат 2015-2019 г. е бил преодолян съществен проблем с влошено финансово състояние на няколко от общинските училища, сред които и това в с. Орляк. През последните две години е бил въведен режим на финансов контрол на разходите на училищата, натрупали дългове и в резултат на прилагането на този метод на работа, както и чрез разпределението на средствата за училищата по собствена общинска методика,разработвана всяка година с различни компоненти за финансиране, към края на 2019 г. в община Тервел няма училища с лошо финансово състояние.


В капиталовата програма са заложени средства и за проектиране и ремонт на покриви – на блок 1 (общински), единия от корпусите на СУ “Йордан Йовков“, училището в с. Зърнево и Дома за стари хора.


Предвижда се да се закупи нова блок-печка за кухнята в ДГ “Здравец“ в Тервел , както и да се доставят масивни двойни люлки за няколко села и детски градини в общината, в които има нужда от осъвременяване на местата за игра на деца.


С остатък от средства, осигурени с постановление на правителството, ще се ремонтират паркинги на многофамилни жилищни сгради на ул. “Хан Аспарух“ – паркинг на Блок „Хан Тервел“, блоковете зад РПУ - Тервел и на блоковете до общинския музей.


Осигурени са средства за спешни и неотложни текущи ремонти и за доставка на мебели за част от общинските сгради – детски градини, клубове, читалища и други.


Общината има шест проекта за инфраструктура в процес на оценка, за които в случай на одобрението им, ще започне работа през 2020 г. Двата проекта са внесени през първите два месеца на новия мандат. Работи се по подготовка на трети проект, който ще бъде внесен в началото март месец.


Отделени са средства за частично плащане за закупуване на сметосъбиращ автомобил, с който да се обезпечи сметосъбирането на всички села в общината.


Снимката е илюстративна


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+