Бюджетът на Община Тервел за 2019 година е с 3 млн. по-голям от миналогодишния

Бюджетът на Община Тервел за 2019 година е с 3 млн. по-голям от миналогодишния
Като цялостна рамка, планираните приходи за 2019 г. са с 3 млн. лева повече от миналогодишния план на бюджет за 2018 г., т.е. 15 млн. лева.

Очакваните данъчни и неданъчни местни приходи остават на същото ниво като тези през 2018-та година – около 2 800 хил. лв. Таксите също са без изменение: 30 лв. месечна такса за детска градина(респ. 25 лв. за детски градини, отоплявани с твърдо гориво), 40 лв. месечна такса за ползване на домашен социален патронаж във всички села на общината. 


През 2019 г. за продажба ще бъдат предложени предимно площи със стари, вече запустели  лозя в землищата на няколко села. 


Общата изравнителна субсидия е увеличена с 230 хил. лв. Целевата субсидия за местни дейности също е увеличена със 70 хил. лв.  Значителна е сумата от преходния остатък - 1 674 882 лв. Тя се дължи на все още неразходваните субсидии, получени от правителството през втората половина на годината – за рехабилитация на ул. “Хан Аспарух“ в гр. Тервел, за разплащане на два етапа от  изграждане на новия транзитен водопровод в, доплащане за обредния дом в гробищния парк, преходни обекти от капиталовата програма за предходната година- ремонт на улица в с.Попгруево, ограждане на гробищни паркове .Към местните приходи се прибавят и заемните средства от договорения банков кредит за главната улица в с.Безмер.


Общата стойност на планираните местни приходи в бюджета за 2019 г. е 7 343 675 лв., с 1 700 хил. лв. повече от 2018 г., като увеличението е изцяло от суми от външно финансиране за инвестиции в общинска инфраструктура.


Приходите от делегирани от държавата дейности са с 1 300 хил. лв. повече от тези през 2018 г. Увеличението засяга основно приходите на образователните звена - 771 681 лв. и в по-малка степен тези на общинската администрация и звената към нея, които имат издръжка и от държавата. По – висока е субсидията и за читалищата – с 41 хил. лв. повече от миналата година, както и тази за дома за стари хора – с 24 хил. лв. повече от субсидията за 2018 г. Преходният остатък от миналата година е 545 295 лв., като и тук съществен дял имат сумите за инвестиции – 300 000 лв. за площадката на СУ“Йордан Йовков“, отпуснати от правителството, преходни остатъци на училищата за изграждане на инфраструктура за информационно-комуникационни технологии, преходен остатък от бюджета за оперативни разходи на училището в с. Каблешково, което поради малкия си брой ученици и философията на финансиране в образованието има по-благоприятен бюджет от останалите шест общински училища.


Общата стойност на приходите от делегирани от държавата дейности за 2019 г. е 7 761 635 лв.


Предвижда се да бъдат увеличени доходите на всички заети в общината и звената към нея. Най-съществено е увеличението на заплатите в сектор образование. Постигнат е ръст от 18,5 % в средствата по единни стандарти. На директорите на училища и детски градини още на 14 януари Община Тервел изпрати писма да предприемат увеличение на заплатите на работещите учители в съответствие с колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г. За детските градини увеличенията вече са факт. Освен тях, в бюджета на общината за детските градини са разчетени средства за СБКО в размер на 3% от Фонд „Работна заплата“ и средства за диференцирано възнаграждение за постигнати резултати. Увеличението на заплатите на непедагогическия персонал е с 10 %. Общинският детски комплекс също се дофинансира от общината със сумата от 95 хил. лв. – за недостиг на заплати и за издръжка. Държавната субсидия за това звено е 40 х.лв.


Общината ще подпомага столовото хранене на учениците с 0,50 лв. на ден и ще осигурява средства за основните ремонти на училищните сгради.


Увеличени са с 15 % основните заплати на всички медицински сестри, работещи в бюджетните звена в Община Тервел – училищни кабинети, детска ясла, старчески дом. Освен увеличението на заплатите, медицинските  лица в сектор „Образование“ ще имат и по-голям размер на платения отпуск – 40 дни. За обезпечаване на това увеличение на заплати на мед. лица в училищните кабинети Община Тервел заделя 29 хил. лв. от бюджета си. Заплатите на заетите в детска ясла се обезпечават с 57 хил. лв. от общината – сума, която не достига от държавната субсидия.


С 10 % по-високи ще са и заплатите на кмет, зам.кметове, кметове на села и кметски наместници. Всички заети в общинската администрация ще имат 15 % ръст на основните заплати. Допълнителното възнаграждение в общинска администрация и звената към нея е само за 3 % СБКО годишно.


Обезпечена е работата на всички общински звена и услуги – детски градини, училища, домашни патронажи, старчески дом, пречиствателна станция, претоварна станция, медицински център, озеленяване, улично осветление, поддръжка на канализацията. Осигурени са средства за горива, храна, основни материали на звената. Отново са планирани средства – 18 000 лв. за продължаване на проучвателната работа на крепостта „Палматис“. Предвидени са средства за работата на обредните домове.


Осигурена е издръжка от общинския бюджет на всички спортни клубове: “Детски специализирани спортни школи” – 12 000 лв. за текуща дейност на клуб по лека атлетика; „Спорт за всички“ – 180 200 лв. за субсидии за издръжка на футболните клубове, клуб по шахмат в община Тервел и осигуряване на дейностите по спортния календар на Община Тервел. “Спортни бази ” – 35 603 лв. за заплати и осигурителни вноски и поддръжка на бази за спорт в общината.


Предвидени са средства за издръжка на приюта за безстопанствени кучета, за зимно поддържане и снегопочистване, за отпечатване на общинския вестник. Културната програма на общината е обезпечена с 99 000 лв.


Разходите за дейност  “Чистота” възлизат на  588 630 лв. и са по-големи от приходите, които Общината получава от такса „смет“.


Продължава подмяната на мебелите в детските градини, ще приключи доставката на тематични кътове за игра на деца в занималните на детските градини, а за детската ясла ще се закупят нови легла. В с. Орляк ще има нова детска площадка. За тези инвестиции ще се разходват 22 400 лв.За училището в Коларци и за това в с.Безмер ще се разходват 29 000 лв.- за довършване на санирането в Коларци и на столовата в Безмер. За закупуване на трактор с гребло за сняг и косачка са разчетени 48 000 лв. Предвидено е да се изгради първи етап на видеонаблюдение. За това са заделени 16 000 лв. Четири клуба ще бъдат обновени със 72 000 лв. – в Безмер (сватбен салон), в Зърнево, в Главанци и в Каблешково (подова настилка). Две автоспирки - в Главанци и Ангеларий, ще бъдат ремонтирани със 7 000 лв. Ще се ремонтират чешми в 4 села – Орляк, Коларци, Полк.Савово и Попгруево. Предвидени са 67 500 лв. за църкви и джамии. Общо 25 000 лв. са заделени за ремонт на кметствата в селата Кладенци , Балик и  Бонево. Предвидени са средства за ремонт на ритуалния дом в Тервел и за ремонт на сграда в гробищния парк на с.Коларци – общо 28000 лв. Ще се постави нова дограма на здравната служба в с. Жегларци, ще се ремонтира читалищната сграда в с. Божан. За това са заделени 10 400 лв. Ще се изградят изкуствени неравности по главните улици в Каблешково, Коларци, Божан, Жегларци, Зърнево и Орляк. 12 000 лв. са заделени за втора вноска за закупуване на остеограф за МБАЛ Добрич и 13 800 лв. за бродировачна машина за читалището в гр.Тервел. С 280 600 лв. ще се изкърпват улици в няколко села – Орляк, Кочмар, Кладенци, Ангеларий, Полк. Савово. Осигурени са средства за първи етап на изграждане на кръгово кръстовище за извеждане на тежковарни автомобили извън града и 18 000 лв. за закупуване на компютърна техника за кметствата.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+