ВиК Добрич иска опрощаване на дългове от Президента

ВиК Добрич иска опрощаване на дългове от Президента
От Администрацията на Президента на Република България в Общинския съвет град Добрич е постъпила преписка, образувана по искане на директора на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД Тодор Гикински, с която заявяват желание за опрощаване на данъчни задължения и осигуровки от дейността на дружеството за сумата от 7 101 551,46 лв.

Основните мотиви за исканото опрощаване на дължимите вземания са тежкото финансово и икономическо състояние на дружеството. В изложението от молбата се чете, че  ВиК Добрич се намира в безизходица и не може да намери изход от тежката финансова криза, в която  се намира. Молят за опрощаване на публичните задължения на дружеството към всички взискатели (Басейнова Дирекция „Черноморски район“ – Варна, Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – Плевен, Камисия за енергийно и водно регулиране – София, Агенция за държавна финансова инспекция – София, Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна), а в случай, че не се опростят всички задължения, то молят за опрощаване на задълженията към Басейнова Дирекция „Черноморски район“ – Варна и Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – Плевен.

От своя страна Басейнова Дирекция „Черноморски район“ – Варна дават становище, че е необходимо да бъдат събрани дължимите такси по „Закона за водите“ и посочват публични държавни вземания на „ВиК Добрич“ АД в размер на 5 086 572,35 лв. към 30.11.2017 г.


Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – Плевен също изразява отрицателното си становище по искане за опрощаване на задълженията с аргументите, че лошото финансово управление на ВиК оператора не следва да се използва за опрощаване на задълженията, които са в остатък от 480 444,30 лв., а би следвало да се открие производство по несъстоятелност.


Комисия за енергийно и водно регулиране – София съобщават за издадени актове за установяване на публични държавни вземания, които са предадени за принудително събиране от ТД на НАП гр.Добрич. Упоменатите суми към 18.08.2017 г. са в размер на 302470,16 лв. (главница и лихва) по задължения на ВиК оператора.


Агенция за държавна финансова инспекция – София са изпратили становище, в което визират 11 влезли в сила наказателни постановления на ВиК оператора в размер на 51464,33 лв.


Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна също са предоставили отрицателно становище за опрощаване на дължимите към тях суми в размер на 7717,37 лв. от влезли в сила наказателни постановления.


Въз основа на събраните справки и документи Общинският съвет трябва да изрази мотивирано мнение по исканото опрощаване, като се съобрази с изложените по-горе факти и обстоятелства на следващото си заседание на 30 януари.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+