Енерго-Про възрази срещу решението на КЗК

Енерго-Про възрази срещу решението на КЗК
Във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията, от електроразпределителното дружество заявяват, че стриктно спазват законовите изисквания и не допускат ситуации на неравностойно третиране или неоснователно забавяне присъединяването на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

В решението на КЗК се визира присъединяването на фотоволтаична електроцентрала на територията на община Добрич, собственост на „В2М“ООД. (Виж тук.)


Производителят В2М е бил своевременно запознат, че разпределителното дружество следва да съгласува условията за присъединяване на централата с НЕК. Забавянето, което В2М ООД твърди, че е налице, е именно в рамките на процеса на съгласуване с НЕК на присъединителните условия на централата.

През май 2010 г. е получено писмо от НЕК за замразяване на присъединяванията на ВЕИ централи на територията на област Добрич. Това провокира дискусия относно принадлежността на централата на В2М към обхвата на писмото и условията в него. В защита на интересите на производителя В2М, от Енерго-Про са поискали тристранна среща с участието на В2М и НЕК.

Случаят бе разгледан от ДКЕВР. Указанията на Комисията НЕК да сключи договор с разпределителното дружество, а ЕРП-то с производителя са били изпълнени. Веднага след сключване на окончателен договор между разпределителното предприятие и НЕК, е сключен и съответният окончателен договор между ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и „В2М” ООД, в резултат на което централата е присъединена към електроразпределителната мрежа и поставена под напрежение през юни 2012 г.


След като се запознае с всички изложени  в документа аргументи на КЗК, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ще изложи своето пълно становище относно предявеното решение.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+