КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Добрич за одит на депото в Стожер

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Добрич за одит на депото в Стожер
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Добрич за обявяване на класирането и участника, избран за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект №DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич“, финансиран от ОПОС 2007-2013“.

По жалбата на „Финанс Одит“ ДЗЗД проучването показа, че кандидат, избран за изпълнител на обществената поръчка, Обединение „Европроект одит Добрич“, не е подал офертата си съгласно изискванията на ЗОП. Има неяснота дали обединението или „Римеса одит“ ЕООД - дружество, част от него, е участник в процедурата. По тази причина КЗК счита, че офертата, подадена от този кандидат, е следвало да бъде предложена за отстраняване, а не допусната до оценяване и класиране.

На следващо място производството установи, че експертът – одитор, предложен от другата заинтересована страна, „АФА-ВОК“ ДЗЗД, гр. София, не отговаря на изискването за наличие на определено образование в областта на информационните технологии. Констатираното е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение, доколкото на участника не е указано да приведе офертата си в съответствие с изискванията на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+