Стартира нов проект за дигитализация в библиотеката

Стартира нов проект за дигитализация в библиотеката
От месец юли 2013 г. Регионална библиотека „Дора Габе” стартира дейности по нов проект "Създаване на дигитално съдържание с цел опазване на книжовното културно наследство на Добруджа и осигуряване на неограничен достъп до знание и култура", който библиотеката успешно защити по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти за целевите библиотеки през 2013 г. на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.

Основна цел на грантовата схема на програмата е подпомагане предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Общата продължителност на проектните дейности е 5 месеца. Партньор на библиотеката в този проект е Отдел "Образование и култура", Дирекция „Хуманитарни дейности” - Община град Добрич, който сътрудничи и партнира на Регионална библиотека „Дора Габе” в осъществяване на дейностите в подкрепа на формалното и неформално образование и ученето през целия живот на гражданите на областта. Дългогодишното партньорство в провежданата културно-образователна политика доказват успешно реализираните съвместни прояви.

В рамките на този проект амбицията на екипа на библиотеката е да се извърши дигитализация на ценните издания от краеведския фонд - книги с голяма научна и историческа стойност, диапозитиви, грамофонни плочи;  да осигури достъп до библиотечни документи, недостъпни поради остарели технологии за ползване; внедряване на иновативни  за библиотеката технологии за прехвърляне на съдържанието на ценни библиотечни документи на електронни носители и въвеждане на метаданни с богата библиографска информация; предоставяне на свободен достъп до дигитализираните библиотечни документи и популяризирането им. Целите, които проектът си поставя са опазване на ценни книги, диапозитиви, грамофонни плочи от краеведския фонд; модернизиране информационното обслужване; увеличаване е-услугите на библиотеката; бърз и непосредствен достъп до дигитализираните документи; многократна употреба на дигиталните копия; прехвърляне на съдържанието на документите върху цифрови носители; осигуряване на свободен достъп до слабо използвани библиотечни документи; в помощ на образованието, научните изследвания, културата, туризма, за развлечение в свободното време на гражданите; разширяване на дейности с ученици – доброволци; увеличаване диапазона на целевите групи; поставяне началото на дигитализирането на грамофонните плочи и диапозитиви.


Регионална библиотека „Дора Габе” се стреми да бъде сред модерните хранилища на паметта на нацията и поставя сред приоритетите си дългосрочна стратегия за опазване и съхраняване на книжовното богатство на град Добрич и Добруджа като специфика и разнообразие, и следва съвременните изисквания, стоящи пред библиотеките за осигуряване на неограничен достъп до знание и култура,  създавайки местно и регионално електронно съдържание. На база на информационните и комуникационни технологии библиотеката работи за изграждане на общество на знанието и активно съдействие на местната общност за учене през целия живот.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+