Съсед пияница и клошар тормози цял вход

Имаме проблем със съсед пияница и клошар. Въпросът ми е до кого да напишем жалбата и с какво съдържание да е? Целият вход е вмирисан от него. Не се живее, не ползва тоалетна, а някаква кофа и събира всякакви боклуци от казаните. Пие и заспива на площадките на етажите.... и т.н.

Общо събрание е възможност, която може да бъде инициирана от съседите в етажната собственост. Съгласно Закона за управление на етажната собственост общото събрание на собствениците е компетентно да вземе решение за изваждане от сградата на собственик, ползвател или обитател за определен период. Срокът обаче не може да е по-дълъг от три години.
За такова решение е необходимо да бъде свикано и проведено общо събрание при строгото и точно спазване на изискванията на закона за покани, кворум, начин на оформяне на решението, срокове и т.н.
За изваждане от сградата на собственик или ползвател е необходимо мнозинство не по-малко от 75% от идеалните части от общите части на собствениците на апартаменти в сградата, които остават, след като се приспаднат идеалните части на нарочения за гонене. Човекът, за когото се отнася решението, не участва в гласуването.
За да бъде взето решение собственикът на етаж или на част от етаж или обитател да се извади от сградата, е необходимо той да:
а) използва или допуска да се използват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и
б) системно нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави.
Желателно е всички подобни прояви да бъдат документирани (например с протокол от управителя или от някои от живеещите в сградата). Решението за изваждане се взема само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя и не е прекратил нарушението.
Въз основа на влязлото в сила решение на общото събрание управителят или председателят на управителния съвет може да поиска от съда издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
Изваждането на едно лице от сградата не означава лишаването му от собствеността му или друго вещно право, което притежава, а само временно ограничение на достъпа му в етажната собственост.
адв. Евгения Русева
тел 0889 232 150