Днес е Международен ден на доброволеца

Денят е обявен от ООН през 1985г.

Днес е Международен ден на доброволеца

Оттогава на тази дата световната общественост отдава признание на хората, които с безвъзмездния си труд спомагат за развитието на обществото и на своята общност, подкрепяйки всички хора, които имат нужда от помощ и съчувствие в тежък за тях момент.

За червенокръсткото движение доброволците са най-ценния капитал, защото чрез тях става практическото осъществяване на всички доброволчески намерения при спазване на основните червенокръстки принципи. 

Наред с това, доброволчеството  култивира и стимулира проявата на човешки добродетели, в основата на които стоят солидарността и съпричастността, водят до придобиване на обогатяващ опит, създават условия за развитие на социални умения и компетентност у всяка една личност, възпитават младото поколение на хуманитарни ценности.

В съвременния свят все по-често сме свидетели на различни природни и социални катаклизми, които ни изправят пред нови предизвикателства, в т.ч. COVID-19, природни бедствия, военни конфликти, бежански вълни и др.  

Международното червенокръстко движение и Българският Червен кръст, като част от него полагат усилия да разширят и укрепят своята мрежа от доброволци, чиято дейност е в основата на бързата и адекватна реакция за подпомагане на пострадалото население, за съхранение на неговото достойнство и възстановяване на нормалния му начин на живот.

Областната червенокръстка организация на Добрич е традиционно силна, благодарение на доброволците на БМЧК и БЧК. Във всички дейности и програми, активността на доброволците е проявена, благодарение на които са постигнати  и се постигат високи резултати. Пример в това отношение са Доброволческия екип за реакция при бедствия, аварии и катастрофи Добрич (ДЕРБАК), Младежкия авариен екип (МАЕ), общинските организации на БЧК и всички доброволци спонтанно приобщени и вложили доброволен труд.