Домашното насилие обсъждат прокурори от Районните прокуратури в Добрич и Варна с граждани

Съвместна инициатива за среща с граждани на тема „Престъпления, извършени в условията на домашно насилие“ бе реализирана от прокурорите Ивелина Паскова – заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Варна и Даниел Илиев – говорител на Районна прокуратура – Добрич.

Домашното насилие обсъждат прокурори от Районните прокуратури в Добрич и Варна с граждани

Участие в лекцията взеха представители на Агенция социално подпомагане, както и на НПО „SOS – Семейства в риск“.

Проблемът бе представен пред студенти, преподаватели и служители на администрацията на Висшето училище по мениджмънт, които бяха запознати с понятието „домашно насилие“ и видовете домашно насилие. На участниците беше разяснено кой и кога може да бъде поискана закрила по Закона за защита от домашно насилие, както и мерките, които могат да бъдат наложени на насилника. Беше дадена полезна информация относно това къде може да бъде потърсена помощ и съдействие и как може да се постигне извеждане на жертвата на домашно насилие от вредната среда. Сериозно внимание беше обърнато на профила на насилника, на предупредителните сигнали в поведението на потенциалния агресор и на възможните първи прояви на физическо или психическо насилие.

Присъстващите на срещата задаваха много въпроси, някои породени от получената информация, а други – базирани на личен опит и впечатления. Всички получиха специално подготвената за събитието „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ и брошури с полезна информация.

Тази среща, реализирана по идея на прокурор Даниел Илиев от Районна прокуратура – Добрич и в тясно сътрудничество с прокурор Ивелина Паскова от Районна прокуратура – Варна, подпомогната от Агенция „Социално подпомагане“ и „SOS – Семейства в риск“, имаше за цел да покаже единството на институциите в отношението им към един сериозен проблем – домашното насилие, и готовността им да работят заедно по превенция на престъпленията, извършвани в условията на домашно насилие.