ОИЦ- Добрич ще представи възможности за финансиране по процедура, свързана с третиране на битови отпадъци

Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич ще проведе информационна среща, на 24 юли (сряда) 2019 г., от 11:00 часа в залата на Търговско-промишлена палата Добрич.

ОИЦ- Добрич ще представи възможности за финансиране по процедура, свързана с третиране на битови отпадъци

Екипът на центъра ще представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Дейностите, които ще се финансират по процедурата следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им. Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци е от ключово значение в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране.
Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска и нестопанска цел. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проектни предложения е до 9 779 150лв. Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е до 391 166 лв. 

Enterprise Europe Network – Добрич ще презентира услугите извършвани от Европейската мрежа и актуални проекти. 

Участието в събитието е безплатно.