През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата в област Добрич e била 912 лв.

Средната брутна месечна работна заплата за месец януари 2019 г. е 898 лв., за февруари - 905 лв. и за март - 933 лева.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата в област Добрич e била 912 лв.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта e 912 лв. при 1 208 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 045 лв., а в частния - 861 лева. Тя е нарастнала с 14.6% спрямо същия период на 2018 година.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 864 лв.;

- „Държавно управление” – 1 195 лв.;

- „Образование” – 1 124 лв.;

- „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 101 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

- „Административни и спомагателни дейности” - 668 лв.;

- „Финансови и застрахователни дейности” - 721 лв.;

- „Строителство” - 736 лв.;

- „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 775 лева.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Добрич е на 18- то място по показателя средна работна заплата. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 656 лв., София - 1 139 лв., и Стара Загора - 1 134 лв., а най-ниско във Видин - 796 лв., Благоевград - 779 лв. и Кюстендил - 845 лева.