Агенцията по заетостта провежда проучване на потребностите на работодателите от работна сила

Агенцията по заетостта стартира първото за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила.

Агенцията по заетостта провежда проучване на потребностите на работодателите от работна сила

През 2018 г. бяха проведени две такива проучвания. Те се реализират на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.
Първото проучване за 2019 г. се извършва сред работодатели от формирана национално представителна извадка. Целта да бъдат обхванати всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната.

Работодателите от статистическата извадка имат възможност да попълнят онлайн анкетен формуляр, в който да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда, както и какви са потребностите им от работници без специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. Те ще могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал. Анкетният формуляр ще може да се попълва до 22 март 2019 г. Участието е важно за определяне на политиката за професионално образование и насърчаване на заетостта в областта и страната.