Инвестициите в региона са намалели с близо една четвърт през 2011 година

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2011 г. възлизат на 233 539 хил. евро, което е с 22.6% по-малко в сравнение с 2010 година, съобщават от Териториалното статистическо бюро.

Инвестициите в региона са намалели с близо една четвърт през 2011 година

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектор промишленост – 150 909 хил. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 21 211 хил. евро. През 2011 г. тези дейности заедно формират 77.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 5.2 пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 63.7% в сравнение с 2010 г. и са в размер на 5 798 хил. евро.
В община Каварна са привлечени 64% от преките чужди инвестиции за област Добрич – 149 534 хил. евро, следвана от община Балчик с 16.8% от ПЧИ за областта – 39 135 хил. евро.

По предварителни данни през 2011 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 373 192 хил. лв., като е отчетено намаление от 3.2% в сравнение с предходната година.


Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в селскостопанския сектор – 158 829 хил. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 113 261 хил. лева. През 2011 г. тези сектори заедно формират 72.9% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите в ДМА достигат 11 649 хил. лева, или с 9.7% по-малко в сравнение с 2010 година.


Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2011 г. по видове. Отчетено е нарастване на направените инвестиции за сгради и строителни съоръжения и конструкции с 11.3 пункта до 42.3% от общия обем на инвестициите за ДМА през текущата година. Същевременно обаче нарастват използваните средства за закупуване на земя - с 1.2 пункта, както и извършените разходи за придобиване на транспортни средства - с 3.2 пункта, които формират съответно 6.5 и 8.4% от общия обем на направените инвестиции в ДМА.

 

____27.3.2013_._104257_600