Съдебен спор за тротоарни площи край Двореца е решен в полза на Софийски университет

Окръжен съд – Добрич призна за установено, че Софийски университет „Св. Климент Охридски” притежава право на управление върху пет недвижими имота – публична държавна собственост в „Двореца” в Балчик и осъди три фирми, да предадат владението им.

Съдебен спор за тротоарни площи край Двореца е решен в полза на Софийски университет
ЕТ „Фалко – А. Г.” трябва да върне заеманата от него площ от 20 кв. м на главна алея в „Двореца” по ул. „Акад. Д. Йорданов”. ЕТ „Крис – Й. Г.” е осъден да предаде владението върху заеманите от него тротоарни площи от 9,60 кв. м, 8,60 кв. м и 8,90 кв. м, всички находящи се на западния тротоар на улицата. ЕТ „КОСТЕЖ – К. К.” трябва да предаде държането на 20 кв. м от източния тротоар на същата улица в  „Двореца”.

Окръжен съд потвърди акта на Районен съд – Балчик, който е осъдил ЕТ „КОСТЕЖ – К. К.” да предаде на СУ „Св. Кл. Охридски” владения от него имот. Въззивният съд отмени решенията на Районен съд – Балчик, по делата на  ЕТ „Крис – Й. Г.” и ЕТ „Фалко – А. Г.”, с които първоинстанционният съд е осъдил СУ „Св. Кл. Охридски” да предаде на двамата търговци държаните от тях тротоарни площи.

Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич уточнява, че процесите в първоинстанционния съд тръгнаха по искови молби на висшето училище, което претендира да бъдат осъдени ответниците да освободят и му предадат заеманите от тях тротоарни площи в „Двореца” в Балчик.

По делата е установено, че с решение на Министерския съвет от 14.05.2010 г. правото на управление върху имота, известен като „Двореца” и включващ сгради и земя, с площ 183 488 кв. – публична държавна собственост, е било предоставено на Министерството на културата за нуждите на ДКИ „КЦ – Двореца”. С решение на Министерския съвет от 07.04.2011 г. се отнема от Министерството на културата, поради отпаднала нужда, правото на управление върху този поземлен имот, с изключение на намиращите се върху него сгради. Със същото решение Министерският съвет предоставя управлението на имота на СУ „Св. Кл. Охридски”, с изключение на сградите. Те остават за ползване от ДКИ ”КЦ – Двореца”.

По време на действието на решението на Министерския съвет от 2010 г. ДКИ „КЦ – Двореца” е предоставил площи под наем на различни търговци. Договорите с ЕТ „Крис – Й. Г.” и ЕТ „Фалко – А. Г.” били сключени през април 2011  г. за срок от 5 години. ЕТ „КОСТЕЖ – К. К.” е сключил договор за наем с ДКИ  „КЦ – Двореца” на 07.07.2006 г., който изтекъл на 07.07.2009 г. Наемните отношенията между двете страни били продължени с анекс от 19.12.2009 г.  

 СУ „Св. Кл. Охридски” е поискал да прекрати договорите за наем. С нотариални покани, връчени на 06.12.2011 г. на тримата търговци, той ги предизвестил да освободят заеманите площи и да ги предадат на представител на Университета. Фирмите не са изпълнили искането, затова висшето училище е отнесло спора в съда.

Окръжен съд – Добрич, установи, че процесните тротоарни площи са разположени на ул. „Акад. Даки Йорданов” и върху тях са поставени по схема на община Балчик преместваеми обекти. Приетите по трите дела технически експертизи показват, че спорните имоти, включително по действащия кадастрален план са в границите на поземления имот – частна държавна собственост. Първоначално теренът под обектите е бил тревна площ, обградена от бордюр. Той е бил застроен с преместваеми обекти с дървена конструкция от греди и колони, покрита с керемиди, без наличие на стоманобетонни елементи. Те представляват покрита търговска площ, която е мобилна. Те не може да бъдат охарактеризирани като сграда или съоръжение. Не са прикрепени трайно към земята. Установява се още, че спорните терени, дори и заети от преместваеми обекти представляват незастроена площ. Оттук следва, че те са на терен в обхвата на управителните правомощия на СУ „Св. Кл. Охридски”.

Съдът съобрази още, че е изтекъл срокът, в който договорите за наем с ЕТ „Фалко – А. Г.” и ЕТ „Крис – Й. Г.” е бил задължителен за ищеца – СУ „Св. Кл. Охридски”. По закон договор за наем, сключен преди прехвърлянето на имот – публична държавна собственост, за който има промяна в режима на управление, приравнена на промяна в собствеността, е задължителен за новия стопанин до предвидения в него срок, но не за повече от 1 година от прехвърлянето му. Съдебните производства по отношение на двете фирми са били инициирани от СУ „Св. Кл. Охридски” през февруари 2012 г., а на 07.04.2012 г. е изтекъл срокът, в който договорът за наем е бил задължителен за висшето училище. Следователно тези ответници владеят поземлените имоти без правно основание и следва да ги предадат на ищеца.

Съдът намира, че анексът от 2009 г. с ЕТ „КОСТЕЖ – К. К.” представлява нов договор, който е бил сключен в нарушение на нормите, установяващи реда на управление на публичната държавна собственост – тя да се отдава под наем по изключение и чрез нарочна състезателна процедура – търг. Затова съдът приема, че въпросният контракт не се явява основание за държане на тротоарната площ от ответника и следва тя да бъде върната на ищеца.

Трите решения са окончателни.