ЕРП Север и Българско дружество за защита на птиците успешно приключиха дейностите по поставяне на гнездилки за синявица и червенонога ветрушка

Монтирането на гнездилки за синявица и червенонога ветрушка по въздушни електропроводи от мрежата на ЕРП Север завърши успешно навреме преди началото на гнездовия сезон

ЕРП Север и Българско дружество за защита на птиците успешно приключиха дейностите по поставяне на гнездилки за синявица и червенонога ветрушка

Поставени са 150 гнездилки в 40 отделни локации в областите Велико Търново, Добрич, Русе и Силистра в рамките на LIFE проекта „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“. 

Инсталирането на гнездилки за застрашени видове птици се прави с цел да се осигурят безопасни места за гнездене и опазване на тяхната популация. С това се предотвратява изграждането на естествени гнезда върху електрически стълбове, които са рискови както за птиците, така и за нормалната работа на електрическата мрежа.

 Очаква се двата застрашени вида птици да се завърнат в гнездовия ареал към края на април и началото на май. През следващите месеци ще се извършат проверки на всяка от поставените гнездилки, за да се установи колко от тях са заети и какъв е гнездовият успех.

Червеноногата ветрушка е дребен сокол, който през последните двайсет години претърпя драстичен спад на популацията в страната ни и достигна до критичния праг от едва няколко известни двойки през 2022 г. Това е причината видът да е включен в Червената книга на България в категория „Критично застрашен“, а с оглед намаляващата му численост в Европа – да е част от Световния Червен списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Синявицата е защитен вид, който гнезди в дупки в земни откоси, скални ниши, каменни стени, хралупи на дървета и в кухини на бетонни електрически стълбове. Популацията на тази обагрена в синьо птица започва да претърпява драстичен спад през 50-те години на XX век. Употребата на пестициди в селското стопанство е основната причина за това