ОИЦ-Добрич в партньорство с МИГ Балчик – Генерал Тошево информира бенефициенти от двете общини

Геновева Друмева, управител на ОИЦ-Добрич представи актуалните и предстоящи процедури по програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027 г.

ОИЦ-Добрич в партньорство с МИГ Балчик – Генерал Тошево информира бенефициенти от двете общини

Представена бе отворената процедура „Разработване на иновации в предприятията“, чрез която се подкрепят проекти за разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, и  безвъзмездно финансиран от 50 хил. лв. до 500 хил. лв., в зависимост от категорията на  предприятието. Интерес предизвика и предстоящата процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“, по която кандидатите трябва да са микро или малки предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. Допустимите разходи саза придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, специализиран софтуер и създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите. Съфинансирането ще е до 60% от общите допустими разходи по проекта, като безвъзмездната финансова помощ ще в границите на от 25 000 лв. до 150 000 лв.


Бяха зададени и въпроси относно предстоящата процедура „Нови умения“, чрез която работодателите могат да повишат знанията и уменията на своите работници и служители. През т.г. ще стартира проект на Агенция по заетостта за повишаване на професионалната квалификация и уменията налица на трудов договор и на самостоятелно заети лица.

Екипът на Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“  представи информация относно кандидатстването по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево. Бюджетът на мярката е 241 939,59 лв., като безвъзмездното финансирането е от 5 000 евро до 45 000 евро, а процента на съфинансиране може да достигне до 70% от общия размер на допустимите разходи. Средствата могат да се вложат в закупуването на нови машини, съоръжения, земя, сгради, помещения, специализирани земеделски транспортни средства, и др.

Предстои да бъде отворен прием и по мярка 6.4. “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по Стратегията, с допустими кандидати земеделски стопани, микропредприятия и занаятчии. Допустими дейности ще са производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление,развитие на занаятите, изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване, развитие на туристически услуги и др.