Подкрепа за младежите чрез осигуряване на заетост и обучение

До 2027 г. е планирано да бъдат обхванати най-малко 15 200 младежи, а над 9 000 млади хора да са в заетост след края на проекта

Подкрепа за младежите чрез осигуряване на заетост и обучение

По проект „Младежка заетост+“ Агенцията по заетостта ще подкрепи младите хора чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение и осигуряване на заетост, което ще допринесе до придобиването на професионален опити практически умения за реализацията им на трудовия пазар.

Заявление за участие в дейностите могат да подадат младежи на възраст от 16 до 29 години вкл., които са неактивни (неосигурени,не са регистрирани като търсещи работа и не са във формално образование или обучение)или са регистрирани като безработни.

На младежите ще им се предостави възможност за стажуването при работодател за период от 6 до 9 месеца, с определени от него наставници. Обучението по време на работа също е до 6 месеца. Осигурява се и субсидирана заетост за период до 9 месеца с осигурен ментор. Също така младежите могат да преминат обучение за придобиване на „меки умения“ по ключова компетентност 5 „Личностна и социална компетентност и умения за учене“, или ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“, като обучението може да се проведе в периода на осигуряване на заетост. През първият месец на младежите се осигуряват средства за обществен транспорт от и до работното място.

Всички работодатели, с изключение на тези от секторите на селското, горското и рибно стопанство могат да заявят участие в проекта, като наемат младежи на 4-часов или 8-часов работен ден.Разходите за възнаграждение, вкл. осигурителните вноски за сметка на работодателя за всеки нает младеж ще се възстановяват под формата на стандартна таблица за единица разход.Стандартната таблица за единица разход покрива тримесечния разход за труд на работодателя за наетото лица в икономически сектор  при минимум 85% отработени дни за периода в т.ч. дните, в които лицето ползва платен годишен отпуск.Работодателите, които сключат безсрочен трудов договор със стажувал младеж за длъжност, която съответства на квалификацията на стажанта ще получават стимули в размер на разходите им за осигуровки за срок от 6 месеца, от началото на договора.

Заявките за включване в проекта и приложенията към тях се подават чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) към Дирекция „Бюро по труда“ на територията, на която ще се изпълняват дейностите.