Несигурна икономическа среда и недостиг на работна - основни проблеми за предприятията у нас

Средното натоварване на мощностите през януари 2023 г. е с 0.8 пункта над нивото от октомври 2022 г. и достига 75.1%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг на мощности, сочат данните на НСИ

Несигурна икономическа среда и недостиг на работна - основни проблеми за предприятията у нас

През януари 2023 г. общият показател на бизнес климата у нас запазва приблизително нивото си от декември 2022 година. Повишение на показателя е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и в сектора на услугите се наблюдава понижение.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 1.0 пункт, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца са умерени.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните проблеми за дейността на предприятията, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното влияние на първия фактор.

Относно продажните цени в промишлеността 21.8% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 0.8 пункта в резултат на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Негативни са и мненията им относно строителната активност през последните три месеца, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца леко се подобряват.

Най-сериозните затруднения за бизнеса продължават да са несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в строителството през следващите три месеца прогнозите на мениджърите са в посока на увеличение.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 1.9 пункта, което се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за дейността на предприятията.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 1.1 пункта в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“. 

Според анкетата 18.2% от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да се увеличат през следващите три месеца.