От Министерството на транспорта все още няма отговор за сградата на Старата гара в Добрич

На 2 септември 2022 година до Министерството на транспорта и Областна управа Добрич е изпратено писмо-сигнал от група общински съветници по повод окаяното състояние на бившето приемно здание на железопътната гара в Добрич. И досега отговор от министерството по подадения сигнал няма, информират от областната управа в отговор на запитване на Добрич Онлайн.

От Министерството на транспорта все още няма отговор за сградата на Старата гара в Добрич

През 2010 година Националната компания „Железопътна инфраструктура“ предоставя сградата на старата гара за управление на Областния управител на Добрич.
В писмото си до Областна управа от 2 септември тази година групата от общински съветници отправят молба за назначаване на комисия, която конструктивно да обследва сградата, за да се търсят начини за финансиране на нейната консервация и реконструкция.

В писмото на общински съветници е посочено още, че през 2018 г. единодушно Общински съвет гр. Добрич е гласувал предложение за даване на съгласие Община град Добрич да придобие собствеността върху гореспоменатата сграда. „За съжаление Кметът на Община Добрич отказва да изпълни това решение на Общински съвет, с което бъдещето на Старата сграда – символ на града и дал икономическа и административна тежест на гр. Добрич като областен град, изглежда обречено“ – посочват в своя сигнал общинските съветници. 

След приемане на Решението от Общински съвет от проведеното на 20.10.2018 г. заседание до настоящия момент по надлежния ред в Областна администрация не е постъпвало искане от Кмета на Община град Добрич за придобиване собствеността на сградата. За времето от 2016 г. до ноември 2022 г. от страна на Община град Добрич и Общински съвет гр. Добрич два пъти е заявявано желание и е извършван оглед на място на сградата. Областният управител е готов да стартира процедура по предоставяне на собствеността при заявено по надлежния административен ред желание от страна на Община град Добрич, но съгласно разписаните му по закон правомощия Областният управител не може да задължи Кмета на Община град Добрич да изпълнява решенията на Общински съвет.

Що се касае по отношение състоянието на сградата – Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и не разполага с финансов ресурс, с който би могъл да извърши ремонт на сградата. Съгласно възможностите са предприети мерки за предотвратяване на инциденти. На вратите и прозорците на сградата са заварени метални решетки, което възпрепятства достъпа до вътрешността на сградата.

В заключение – до момента няма постъпили указания от Министъра на транспорта до Областна администрация, в резултат на писмото-сигнал на група общински съветници.