Представят Географска информационна система на подземни проводи и съоръжения

Приключиха дейностите по Разработване, доставка и внедряване на Географска информационна система на подземни проводи и съоръженията към тях на територията на Община град Добрич по проект BG 0039 „План „Бъдеще”- Подобряване на капацитета на човешките ресурси в Община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие”.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Разработването на Географска информационна система (ГИС) се осъществява от Консорциум „КЕРИС” – обединение на фирмите „Есри България” ЕООД и „Контракс” ЕАД. Предназначението на ГИС на подземните проводи и съоръжения (ППС) на територията на град Добрич служи за осъществяване на достъп до цифровите данни за ППС и техните характеристики, местоположение, вид и други; създаване на справки с данни от ППС в цифров и графичен вид; отразяване на настъпили промени в данните за ППС.
Утре (четвъртък) в Бизнес залата на Община град Добрич ще се проведе представянето на Географската информационна система на подземни проводи и съоръженията към тях на територията на Община град Добрич. Ще присъстват представители на Община град Добрич, Областна администрация Добрич, Гражданска защита Добрич, Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич и партньорите по проекта: „Алкател Лусент България” ЕООД, ВиК Добрич АД, ЕоН АД, „Черноморска технологична компания” АД и Газинженеринг ЕООД.