От 300 до 500 лева е глобата за нарушаване на забраната за тютюнопушене

Във връзка с настъпили изменения и допълнения в Закона за здравето и зачестилите напоследък сигнали за неспазване на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места, РЗИ-Добрич информира, че всеки който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение се наказва с глоба от 300 до 500 лв.

От 300 до 500 лева е глобата за нарушаване на забраната за тютюнопушене

Имуществена санкция от 1000 до 1500 лв. се налага ако нарушението е извършено от едноличен търговец и с 3 000 до 5 000 лв.- от юридическо лице.


При повторно нарушение се налага глоба от 500 до 1 000 лв., съответно имуществена санкция от 1 500 до 3 000 лв - за едноличен търговец, и от 5 000 до 10 000 лв - за юридическо лице.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Обществени места" по смисъла на чл. 56 са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително:

-  обектите с обществено предназначение

- аптеки, дрогерии и оптики;

- търговските обекти по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност;

-  места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма;

-  предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни, заведенията за хранене и развлечения, както и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване;

-  сградите, до които всяко лице има достъп, включително и административните учреждения и други сгради, в които се обслужват или имат достъп гражданите;

-  асансьорите и стълбищните клетки на всички видове сгради и др.;

-  транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролейбуси, метровлакове, микробуси на маршрутни таксиметрови линии, пътнически таксиметрови автомобили и транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за болни;

-  площадките за игра.