1283 безработни са постъпили на работа в област Добрич през април

Със съдействието на трудовите посредници от бюрата по труда в областта в заетост са включени 1238 лица – 96,5% от започналите работа през месец април, тази година.

1283 безработни са постъпили на работа в област Добрич през април

В заетост са включени 153 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на млади хора са 11,9% от всички преходи в заетост, реализирани през месеца. През април 2019 г. на работа са устроени и 26 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През април 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1660 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 1635 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (1111). Следват преработваща промишленост (141), търговия (87) селско стопанство (61). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, програми и мерки за заетост са заявени 25 работни места.

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през месец април 2019 г. е 3804. Равнището на безработица в Добричка област в края на месеца се установява на 4,8%1, с 1,1 процентни пункта по-малко от предходния месец. В сравнение с април 2018 г. броят на регистрираните безработни намалява с 1098 лица, равнището на безработица е с 1,4 процентни пункта по-ниско. През април 2018 г. за едно свободно работно място, обявено на територията област Добрич са се конкурирали средно по 2 безработни лица.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през април 2019 г. е 1182. Равнището на безработица в града е 2,6% при 3,9% предходния месец, с 1,3 процентни пункта по-ниско. В сравнение с април 2018 г. се отчита спад с 0,9 процентен пункт на равнището на безработица и намаление с 380 лица на регистрираните безработни.