Община Добричка предвижда мерки за защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

На провело се днес заседание на Добричкия общински съвет беше приета Общинската програма за закрила на детето през 2019 година.

Община Добричка предвижда мерки за защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

Тя е изготвена въз основа на Конвенцията на правата на детето на ООН, Националната програма за закрила на детето, Стратегията за развитието на социалните  услуги в Община Добричка и принципите в Закона за закрила на детето. Програмата е разделена на 6 приоритетни области. Първата е свързана със социалната политика и намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на подрастващите. В нея са включени дейности за подкрепа на семейства във финансово затруднение - консултации, материално подпомагане и съдействие, предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 години и техните семейства. Ще бъдат организирани кампании за насърчаване на отговорното родителство по Проект „Равен шанс за всички деца” чрез реализиране на услуги, целящи формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца под 3-годишна възраст и такива от 3 до 7 години. 

Втората приоритетна област е насочена към осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца в Община Добричка. Сред основните дейности, посочени в нея, са обхващането на децата на 5 и 6-годишна възраст, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка две години преди постъпването им в първи клас и повишаване ролята на училищните настоятелства в създаването на стимулираща учебна среда чрез разработване на проекти по програми за образование. 

Третата приоритетна ос е свързана със защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. През 2019 година ще бъдат проведени редица тренинги и срещи за предотвратяване на агресията, насилието сред децата на училищно ниво, ще бъде организирана и общинска инициатива за превенция и контрол на употребата на наркотици и алкохол. 

В програмата са разчетени и приоритетни области, насочени към подобряване на здравето на децата, участието им в различни мероприятия и развитие на способностите им в свободното време.