Община Добричка ще получи оборудване за действие при аварийни ситуации

Ново оборудване за преодоляване на аварийни ситуации ще бъде осигурено на територията на община Добричка.

Община Добричка ще получи оборудване за действие при аварийни ситуации

Това ще стане в рамките на съвместен българо-румънски проект, който ще се изпълнява до 2021 година.


Вчера кметът инж. Тошко Петков подписа в Кълъраш, Румъния, договор за финансиране на Община Добричка по проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич“ (ROBG-415) по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V–A Румъния – България 2014-2020. Водещ бенефициент е Община Добричка, в партньорство с Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш.

Целта на проекта е да увеличи трансграничното сътрудничество при управление на извънредните ситуации, чрез няколко действия: закупуване на модерно оборудване за ранно предупреждение и бърза реакция при възникване на извънредна ситуация – електронен стенен екран за Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш, доставяне на оборудване за бърза реакция за смекчаване и предотвратяване на отрицателните последици от бедствия (като наводнения, пожар, бури и др.) в община Добричка. Ще бъде изготвена обща Стратегия и План за общи действия за реагиране на различни възможни видове рискови ситуации, срещу наводнения и други природни бедствия. 

Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне населението от двата региона да се възползва от защитните мерки в случай на рискови ситуации. Ще бъде създадена мрежа от партньорства между териториалните единици, участващи в дейности за гражданска защита.

Очакван резултат е подобряване на координацията и ефективността на органите в съвместното ранно предупреждение, в съответствие с политиките и насоките на ЕС.

Общата стойност на проекта е 800 216,17 евро, от които бюджетът на Община Добричка е в размер на 518 237,11 евро. ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на България и Румъния и съответните партньори ще осигурят 15% съфинансиране.

Дейностите по проекта стартират от днес и ще приключат на 12 март 2021 година.