Община Добрич ще изгради Общностен център за деца и семейства

Община Добрич е една от първите 33 общини, която миналата седмица подписа Споразумение за финансиране по Проект за социално включване на Министерството на труда и социалната политика.

Община Добрич ще изгради Общностен център за деца и семейства

Споразуменията са връчени от Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на церемония, на която присъстваха постоянният представител на Световна банка за България Маркус Репник, заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова и кметовете на 33 – те одобрени  общини. 

Целите на Проекта са свързани с превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие.

 

Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се постигнат следните резултати: Повишаване общото благосъстояние на децата; подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години; разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца и семейства с ниски доходи, деца с увреждания и техните родители.

 

По проекта на Община град Добрич се финансира създаването на ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА. Той ще бъде разкрит в общински имот, помещаващ се в жк. „Балик”, ул. „Теменуга”5 /бивша ЦДГ №21/, където понастоящем, в обособена площ от него, функционира Първичен здравен център. Сградата се намира в квартал със смесено население и без съществуващи социални услуги в близост.  В общностния център ще се предоставят 11 интегрирани услуги – здравни, образователни и социални, както следва:


•    Услуги за деца от 0-3 г. и техните родители - Формиране и развитие на родителски умения, Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията, Семейно консултиране и подкрепа, Здравна консултация за деца, Семеен център.

 

•    Услуги за деца от 3-7 г. и техните родители - Семейно консултиране и подкрепа, Здравна консултация за деца, Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, Семеен център, Мониторинг на готовността за обучение.

 

Целеви групи по проекта са:

 

Деца от 0-7 г.: Деца от 0-7 г  и  техните родители от уязвими етнически групи;  в частност ромската общност; Деца, чийто родители са безработни, получават социални помощи; Деца на самотни родители; Деца със здравословни проблеми; Деца от многодетни семейства; Деца с рисково поведение; Деца, чийто родители не полагат достатъчна грижа за децата си, с нисък родителски капацитет, поради ниско образование, Деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас;

 

Родители на деца от 0-7 г.: Родители в рискова възраст/до 18 г./; Родители на деца във висок риск и бъдещи родители; Бедни и многодетни семейства; Самотни родители; Родители без или с ниско образование;  Родители, живеещи в лоши битови условия; Родители, които не полагат достатъчно грижа за децата си.

Общата стойност на  проекта е 1 199 806 лв. и включва:

 

- Строително монтажни работи, свързани с преустройство, пристройка, надстройка, оборудване и обзавеждане на сградата в размер на  632093 лв. Те  ще се извършат в рамките на първата година.             

 

- Предоставяне  на 11 интегрирани услуги в Общностен център за деца и семейства,  в размер на 599 972 лв.

 

Срокът за изпълнение на проекта е две години, като предоставянето  на услугите ще започне през втората - 2012  година. Община град Добрич се ангажира с осигуряване на устойчивост на услугите в рамките на  пет години.