Окръжен съд насочва страни по дела към медиация

Окръжен съд – Добрич, предоставя тази информация за медиацията и за най-близките центрове, където може да бъде потърсена тази услуга, с цел да я популяризира като алтернативен способ за решаване на правни и неправни спорове.

Окръжен съд насочва страни по дела към медиация
По силата на Закона за медиацията тя е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. То обвързва само страните по спора и ги задължава единствено за това, за което са се договорили. Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в нея по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.

Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични. Такъв е спорът, при който поне една от страните е с местоживеене или обичайно местопребиваване в държава-членска на ЕС, различна от държавата, в която пребивава другата спореща страна.

Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора, като всяка от тях може да направи предложение за разрешаване на спора чрез медиация. За начало на процедурата по медиация се счита денят, в който страните са постигнали изрично съгласие за започването й, а когато липсва изрично съгласие - денят на първата среща на всички участници с медиатора. Предложение за разрешаване на спора чрез медиация може да направи и съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.

Когато спорещите страни постигнат по реда на медиацията споразумение по правен спор, то подлежи на одобрение от районния съд. Той прави това след като страните потвърдят съдържанието на споразумението, и ако то не противоречи на закона и на добрите нрави. Одобреното от съда споразумение има характер на съдебна спогодба и изпълнителна сила.

Медиатор може да бъде само лице, което не е осъждано за престъпления от общ характер, завършило e успешно курс на обучение за медиатор, не е лишено от право да упражнява професия или дейност, има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин и е вписано в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

В момента работят медиационни центрове в 15 български града, като най-близките до Добрич са във Варна и Търговище.