Нова стажантска програма за младежи в Добрич

От месец октомври 2010 г. Агенцията по заетостта стартира изпълнението на схемата „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, в помощ на младежи до 29-годишна възраст за стажуване при работодател. Новата операция по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е насочена към всички сфери на икономиката. Продължителността й е 34 месеца.

Проектът “Ново начало – от образование към заетост” по схемата, ще стартира с набиране на заявки от работодатели в реалния сектор на икономиката. Младежите също подават заявления за включване в бюрата по труда в страната. Стажуването е с продължителност 6 месеца. Предоставянето на средствата за финансиране на заетостта на наетите по проекта лица ще се извършва, въз основа на сключен между работодателя и бюрата по труда.
От бюджета на проекта на работодателя за времето на стажуването на всеки нает младеж ще се предоставят средства за осигуряването на заетост в размер на 300 лв. месечно + осигуровките. Предвидено е и месечно възнаграждение в размер на половината от стойността на минималната работна заплата за всеки наставник на стажант по схемата, определен от работодателя.
Обхват на проекта: приоритетно в дейностите по проекта се включват: безработни младежи до 29 години, регистрирани в бюрата по труда, завършили средно или висше образование (дипломирани), без трудов стаж по специалността.
Цел на проекта: да се повиши конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, което ще улесни прехода от образование към заетост
Специфика на проекта: работодателят ще наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по придобитата от лицето специалност, в съответствие със заявеното от работодателя работно място и посочената от него специалност. Работодателят трябва да осигури и наставник за 6-месечния период на стажуването.
В проекта не могат да участват младежи, завършили средно или висше образование (дипломирани), с трудов стаж по специалността.

За запознаване със стажантската схема на 14.10.10г. ДБТ – Добрич организира и проведе информационна среща с работодатели от реалния сектор. Присъстваха 30 фирми от региона. Интересът към възможностите, които предоставя програмата бе голям.