Съпричастност към правораздавателния процес и обществен дълг мотивират съдебните заседатели

Желание да участват в процеса на правораздаване, обществен дълг и чувство за справедливост посочват като мотив да приемат тази гражданска роля съдебните заседатели при Добричкия окръжен съд. Това показва анкета, проведена сред участниците в обучението на съдебните заседатели при Окръжен съд – Добрич, организирано по съвместен проект между съда и фондация „Фридрих Еберт”. В семинара на 28 и 29 октомври участваха 45 съдебни заседатели, а 43 от тях попълниха анкета, изготвена от Добричкия окръжен съд. Тя има за цел да изясни проблемите или удовлетворението на съдебните заседатели от взаимодействието със съда и от обучението.

Те споделят, че възприемат задълженията си като отговорност, чест, обществено задължение, като граждански контрол върху съда. 17 анкетирани дават висока оценка на съдиите от Добричкия окръжен съд, а 4-ма заявяват, че „работят в екип и заедно вземат решение”. Други 17 все още нямат впечатления, тъй като не са участвали в съдебен процес. Като трудност в работата им като съдебен заседател, те посочват предимно непознаване на правораздаването и липсата на предварителна подготовка.


Всички 43 анкетирани казват, че получените в обучението знания ще им помогнат в работата като съдебен заседател при Добричкия окръжен съд. На въпрос, доколко им е било полезно обучението 27 го оценяват като отлично, 5-ма му дават много добра оценка, 4-ма – оценка „добър”, а оценка „среден” – 1 съдебен заседател. Според отговорилите обучението е било полезно с „подбраната и концентрирана информация, директно свързана с работата”, „изяснени са правата и задълженията на съдебния заседател”, смятат, че това трябва да се прави в началото на всеки мандат или предлагат да има ежегодни срещи.

42-ма от анкетираните посочват, че желаят да участват в други обучения и предлагат да като теми: „Психология на подсъдимия и на жертвата. Поведение на съдебния заседател”, „Моралните казуси в досъдебните и съдебните производства”, „Превенция на престъпността”, „Ролята и мястото на съдебния заседател в обществото. Морално и етично поведение на съдебния заседател” и други.