Проведе се първото Общо събрание на Асоциация по В и К в обособена територия Добрич

Днес, 12 ноември, се проведе първото Общо събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич. То бе открито от Областния управител Желязко Желязков, който по закон е и председател на Асоциацията по В и К. В заседанието взеха участие: заместник областният управител Тодор Георгиев, главният юрисконсулт на администрацията Детелина Драганова, държавен експерт инж. Росен Павлов и представители на общините, които са получили мандат от съответните общински съвети: Детелина Николова- кмет на Добрич, Петко Петков- кмет на община Добричка, Стилиян Железов- зам.-кмет на община Балчик, Цонко Цонев- кмет на Каварна, Живко Георгиев- кмет на Тервел, Добри Стефанов- кмет на Крушари. Трагично обстоятелство наложи отсъствието на кмета на Генерал Тошево Димитър Михайлов, а община Шабла бе представена от зам.- кмета Мариан Жечев, който нямаше мандат от Общинския съвет и участва в заседанието без право на глас. В работата на първото Общо събрание на асоциацията взе участие и управителят на добричкия В и К оператор –Дамян Калчев.

Областният управител направи кратки разяснения по законовите разпоредби, като подчерта, че изменението и допълнението в Закона за водите налагат нов подход и определяне на ясни правила за собствеността и експлоатацията на В и К инфраструктурата. Промените  целят постигане на баланс на отговорностите между държавата и общините, улесняване на работата по проектите за изграждане и модернизация на В и К мрежите, подобряване на качеството и ефективността на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги, създаване на по- добри условия за привличане на инвестиции за развитието и реформирането на сектора.

      След регистрацията на членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К,  се премина към съгласуване на процентното съотношение на гласовете на общините в Асоциацията. Законът за водите предвижда дяловото участие на държавата да бъде 35%, а останалите 65% да се разпределят между общините в областта, като разпределението се извършва на базата на населението в съответната община. На това основание община Добрич участва в асоциацията с 30,2 %, община Добричка със 7,77%, Балчик с 6,75%, Генерал Тошево с 5,87%, Каварна – 5,04%, Крушари – 1,79, Тервел – 5,66%, Шабла – 1,93%. Членовете на Общото събрание съгласуваха това разпределение.     Организационни и финансови въпроси предстои да бъдат разисквани на следващо Общо събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич.