Средна работна заплата в Добричко

По предварителни данни средната работна заплата в Добричка област през третото тримесечие е 527 лв., с 111 лв. по-малко от средната за страната. В края на 2009 година сме взимали с 5 % по- малко. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. средната работна заплата се е увеличила с 8 %. Добрич е на 13то място по заплати в страната, при 14то през второто тримесечие на 2010 година. Срещу най- много пари традиционно се разписват в столицата, областите Враца, Стара Загора и Варна. В нашата област по-високи са възнагражденията в обществения сектор – средната работна заплата там е 590 лв. срещу 499 лв. в частния сектор. Спрямо края на миналата година отчитаме нарастване на заплатите в частния сектор с 2,6 %, а в обществения сектор продължава тенденцията за намаление и то е с 3 %. Най- много пари получават заетите в икономически дейности “Производство и разпределение на електрическа и топлина енергия и на газообразни горива”, ”Финансови и застрахователни дейности”, “Държавно управление.

В основните за региона браншове- “Селско стопанство” и “Туризъм” заплатите съответно са 599 лева и 514 лева. Най-ниски са възнагражденията в отрасъл “Административни и спомагателни дейности” – 366 лева.

През третото тримесечие на тази година  наетите лица в областта са 36 237. За същия период на миналата година отбелязваме намаление на наетите с 11 %. В  сравнение с първите  три месеца на тази година наетите в областта са се увеличили с 4 %. За месеците юли, август и септември на 2010 година най-много работещи са освободени в секторите „Хотилиерство и ресторантьорство”и „Търговия и ремонт на автомобили. Спрямо същият период на миналата година най-голямо е намалението на наетите в сферите  „Строителство” – 29 %,  „Финансови и застрахователни дейности ” – 22 %, а при „Операции с недвижими имоти” броя на работещите е спаднал близо 3 пъти.Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.