Втори прием на проекти по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

До 25 септември 2024 г.общини, държавни, общински, частни детски градини и училища и юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза могат да кандидатстват по процедурата

Втори прием на проекти по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Процедурата е насочени към подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда и насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователни институции.  Тя се реализира с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд плюс.Проектите задължително се изпълняват в партньорство. Във всяко проектно предложение трябва да участва поне една детска градина/училище с висока концентрация на деца/ученици от уязвими групи (група 4 и група 5 от Приложение 6а на Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование) и поне една детска градина/училище с по-ниска концентрация (1-3 група от Приложение 6а на Наредбата) или без такава концентрация.  Допустими партньори са общини, детски градини и училища, ЮЛНЦ в обществена полза,  центрове за подкрепа за личностно развитие, читалища, Национален дворец на децата – София и Национален музей на образованието – Габрово.

Дейностите, които ще получат подкрепа са за работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование; обучения на педагогическите специалисти за демократичната култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда; интензивна работа за изграждане на общност от активни родители; и информационни кампании срещу дискриминацията.

Финансовата помощ по процедурата е от 100 000 лв. до 500 000 лв., като от кандидатите и партньорите не се изисква съфинансиране.

Крайният срок на кандидатстване е до 23:59 ч., на25.09.2024 г. Проектните предложения се подават по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, стая 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във Фейсбук.

В помощ на кандидатите, експертите от центъра са подготвили кратка презентация по процедурата, публикувана на следния линк: https://cuts.top/EWJr