Безработните през първото тримесечие на 2024 г. са с 13% повече спрямо същия период на миналата година

Най-много са безработните със средно образование, следвани от тези с основно или без образование

Безработните през първото тримесечие на 2024 г. са с 13% повече спрямо същия период на миналата година
НСОРБ

Безработните лица през първото тримесечие на 2024 г. са 152.5 хил., от които 81.2 хил. (53.2%) са мъже и 71.3 хил. (46.8%) – жени, сочат данните на НСИ. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на безработните се увеличава със 17.6 хил., или с 13.0%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0.6 процентни пункта и достига 5.0%, като е един и същ при мъжете и жените.От всички безработни лица 9.1% са с висше образование, 53.2% - със средно, и 37.7% - с основно или по-ниско образование. 
Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 78.5 хил. души, или 51.5% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.6%. От общия брой на безработните 21.5 хил., или 14.1%, търсят първа работа. 

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на 2024 г. е 2 907.3 хил., от които 1 547.1 хил. мъже и 1 360.2 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите намалява с 0.7%, което се дължи изцяло на намаление при жените. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.8%, като при мъжете този дял е 59.1%, а при жените - 47.0%. 

През първото тримесечие на 2024 г. в сектора на услугите работят 1 912.6 хил. души, или 65.8% от заетите, в индустрията - 850.5 хил. (29.3%), а в селското, горското и рибното стопанство - 144.2 хил. (5.0%). 


Общият брой на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече навършени години през първото тримесечие на 2024 г. е 2 450.2 хил., от които 987.4 хил. (40.3%) са мъже и 1 462.8 хил. (59.7%) - жени.