Фермерите, отглеждащи автохтонни породи животни, получиха над 5,6 млн. лв. за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) изплати 5,6 млн. лв. по агроекологичната интервенция „Опазване на местни автохтонни породи, важни за селското стопанство“ (ОМП) за Кампания 2023

Фермерите, отглеждащи автохтонни породи животни, получиха над 5,6 млн. лв. за Кампания 2023
ДФ Земеделие

Преведените финансовите средства се разпределят между 400 фермери, които се грижат за съхраняване на генетичното разнообразие на старите местни български породи животни. Подпомагането е част от интервенциите в областта на околната среда и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Схемата е продължение на същото направление от мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. Ставките, по които се изплащат субсидиите за опазване на местните автохтонни породи, са:
• за породи ЕПЖ - до левовата равностойност на 212,21 евро/ЖЕ;
• за породи ДПЖ - до левовата равностойност на 150,32 евро/ЖЕ;
• за породи свине - до левовата равностойност на 126,80 евро/ЖЕ;
• за породи коне   - до левовата равностойност на 143,80 евро/ЖЕ.
Право на финансова подкрепа имат фермери, които спазват специфичните изисквания по интервенцията описани в Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.