Общините Добрич, Добричка и Крушари завършиха проект за изграждане на нови фотоволтаични системи

Проектът е „Интегриране на мерки и дейност за адаптация към климатичните промени“ и е с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“

Общините Добрич, Добричка и Крушари завършиха проект за изграждане на нови фотоволтаични системи

Проектът се реализира от община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Крушари и норвежкия партньор „ГРИЙНЗОУН“ АД, с цел повишаване капацитета на местните власти за разработване и прилагане на програми за адаптация към климатичните промени, водещи до намаляване емисиите на парникови газове. Той е на обща стойност от 708 278,78 лева, а дейностите са изпълнени в периода 11 юли 2022 г. до 30 април 2024 г.  
Основната цел на проекта е изграждането на фотоволтаични централи за собствени нужди, както и обучението на 20 служители на трите общини за работа с тях и разработването на план за намаляването на емисиите на парникови газове. 
В Община Добрич са били монтирани фотоволтаични системи на три детски градини – ДГ №18 „Дора Габе“, ДГ №12 „Щурче“ и ДГ №20 „Радост“. Вече са постигнати икономии в разхода на електроенергия, посочиха от Община Добрич. Монтирани са по 54 броя високоефективни модули, разположени на покривите на трите сгради. 
В Община Добричка фотоволтаични системи са поставени на сградите на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и в Дома за пълнолетни лица с деменция в село Опанец. На всяка от сградите са монтирани 54 броя фотоволтаични модули за производство на електричество за собствено потребление, като фотоволтаичните системи са с максимална променлива токова мощност от 30 kW.
Участието на партньорите е съответно Община Добричка с 185 453,13 лева, Община Крушари с 196 162,14 лева и GREENZONE AS с 65 233,58 лева, бенефициентът Община град Добрич участва с 261 429,93 лева.