Одобрени са 84 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици

84 млн. лева ще получат през 2024 г. свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение, реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ)

Одобрени са 84 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
ДФ Земеделие

Одобреният финансов ресурс по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” и по „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" е в размер на 42 млн. лева.  
Схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” е със срок на прилагане от 01.01.2024 г. до 31.12.2029 г.


Максималният бюджет по схемата за целия период на прилагане е в размер на 250 471 791 лв., като размерът на помощта за всяка година се определя с решение на УС на ДФЗ.
В обхвата на схемата са включени следните мерки:  
Мярка А - Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт
Мярка Б - Осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа
Мярка В - Използване на фураж, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 mg/kg.
Схемата на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” е със срок на прилагане от 01.01.2024 г. до 31.12.2029 г. Максималният бюджет по схемата за целия период на прилагане е в размер на 241 939 336 лв., като размерът на помощта за всяка година се определя с решение на УС на ДФЗ.
В обхвата на помощта са включени следните мерки:
Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг. 
Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.
 Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата)
Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30% (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати - каолин, бентонит, зеолит /клиноптилолит/ и др.)
Схемите за държавна помощ са с увеличен бюджет за новия период на подпомагане, като това е договорено с браншовите организации и са отчетени инфлационните процеси през последните години.
Целта на пренотифицираните схеми е подпомагане на земеделски стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство, за реализиране на доброволно поети ангажименти към животните в сектор „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“. С прилагането на тези схеми ще се даде възможност за постигане на основните цели на Общата селскостопанска политика, а именно осигуряване на качествена храна на потребителите и гарантиране на добър жизнен стандарт на земеделските стопани. Доброволното поемане на ангажименти за хуманно отношение към свинете и птиците е ориентирано към задоволяване на растящите изисквания на потребителите по отношение на качеството и безопасността на храните, защитата на животните и опазване на природата и биоразнообразието. Чрез прилагането на помощта се постига подобряване на биосигурността във фермите и осигуряване на добро здравословно състояние на свинете и птиците.
Помощта по двете схеми се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. 
Съобразно постигната договореност с бранша по отношение на обслужването на предоставените от ДФ „Земеделие“ кредити през 2008-2010 г., погасяване на част от дължимите суми в размер на 20% от размера на задължението ще бъде извършено чрез прихващане от предоставеното подпомагане по схемите за хуманно отношение.
Предстои Държавен фонд "Земеделие", съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието и храните и БАБХ, да изготвят указания за прилагане на схемите.