Стопаните получиха 154 млн. лева допълнително преразпределително подпомагане за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие” изплати 154 млн. лв. на 46 334 бенефициери по интервенцията „Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ за Кампания 2023

Стопаните получиха 154 млн. лева допълнително преразпределително подпомагане за Кампания 2023

Определената ставка по интервенцията е в размер на 218,34 лв./ха.


Финансовата подкрепа по ДП-ОПДУ за Кампания 2023 г. е увеличена с над 50% спрямо подпомагането за Кампания 2022, когато стопаните получиха по 140,81 лв./ха.
Интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост заменя схемата за преразпределително плащане, която действаше през периода 2014—2022 г.  Тя е един от инструментите на общата селскостопанска политика (ОСП) за гарантиране на справедливост чрез преразпределяне на подпомагането на доходите от по-големите към по-малките или средни земеделски стопанства. 
Интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите на земеделските стопани представлява необвързано с производството плащане на хектар. То се предоставя като допълнително финансово подпомагане за първите 30 хектара на земеделските стопанства в страната, чиито максимален размер достига до 600 хектара. 
Припомняме още и изискванията за допустимост по интервенцията за ДП-ОПДУ. Право на субсидии имат кандидати за Кампания 2023, заявили за подпомагане земеделски площи по ОПДУ. Другото условие е те да отговарят на изискванията за допустимост на плащанията по ОПДУ. 
След извършване на окончателното плащане по ОПДУ, в това число и определянето на горната граница ("таван"), по заявленията на кандидатите, заявили интервенцията, ще бъде определен размера на допълнителния финансов ресурс. Този допълнителен ресурс ще бъде освободен и използван, съобразно посочения в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027г, механизъм за финансирането на интервенцията ДП-ОПДУ.