Съкращава се срокът за издаване на експертно решение от ТЕЛК

Една от промените ще увеличи почти двойно броя на съществуващите Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)

Съкращава се срокът за издаване на експертно решение от ТЕЛК
МЗ

Предвижда се такива да бъдат създадени във всички държавни и общински многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове. В тези от тях, които са университетски болници и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, се създават най-малко две ТЕЛК. Дава се възможност също така ТЕЛК да се откриват и в други държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве и кожно-венерически заболявания.


Друга съществена промяна ще съкрати срока за издаване на експертното решение. В тази връзка общия срок за обжалване от всички заинтересовани страни ще бъде 14 дни, а не както до сега – 28 дни. При обжалване на решението на ТЕЛК, НЕЛК ще може да го отменя и връща за нова експертиза само веднъж, след което ще бъде задължена да се произнесе с решение. До сега възможността за връщане на експертизата от НЕЛК към ТЕЛК беше неограничен брой пъти. 

Освен това решенията ще се издават и само по документи, като преглед ще се извършва в ограничен брой случаи при определени обстоятелства. В тази връзка разпределението на случаите между ТЕЛК няма да става на териториален принцип, както до сега, а ще се извършва чрез Електронната система за контрол на медицинската експертиза на случаен принцип между всички ТЕЛК в страната, като за целта системата автоматично ще следи натоварването на комисиите.

Промените отразяват и възможността да се ползва наличната в Националната здравноинформационна система информация за целите на медицинската експертиза. Така например лицата вече няма да прилагат заверени копия на документи от консултации и изследвания, ако същите са налични в електронните здравни записи в НЗИС. Обменът на документи между Регионалните картотеки на медицинската експертиза (РКМЕ) и ТЕЛК, също няма да е необходим, когато информацията е налична в електронните здравни записи на лицата в НЗИС.