Област Добрич на 21-во място по размер на средна брутна заплата за четвъртото тримесечие на 2023 г.

Средната брутна месечна работна заплата за месец октомври 2023 г. е 1 568 лв., за ноември - 1 510 лв. и за декември – 1 550 лева, сочат данните на статистиката

Област Добрич на 21-во място по размер на средна брутна заплата за четвъртото тримесечие на 2023 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2023 г. намаляват с 1.6 хил. или с 4.5% спрямо края на септември 2023 г..
Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.1% (до 11.0 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.4% (до 23.6 хиляди).
В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 3.5%, или с 1.2 хил. по - малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор се увеличават с 3.4%, а в частния сектор намаляват с 6.3%.
През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта e 1 543 лв. при 2 123 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 935 лв., а в частния - 1 362 лева.
През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 12.2% в сравнение със същия период на 2022 година.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:
- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 3 875 лв.;
- „Образование” – 2 188 лв.;
- „Държавно управление” – 2 163 лв.;
- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 956 лв.;
- „Финансови и застрахователни дейности” - 1 899 лв.;
- „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 824 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
- „Административни и спомагателни дейности” – 1 118 лв.;
- „Транспорт, складиране и пощи” - 1 163 лв.;
- „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 1 182 лв.;
- „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 1 204 лв.;
- „Други дейности” – 1 246 лв.;
- „Хотелиерство и ресторантьорство” – 1 250 лева.
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Добрич е на 21-во място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 900 лв., Варна - 1 966 лв., Враца – 1 965 лв., София - 1 946 лв., и Стара Загора - 1 909 лева.