Областният управител на Добрич върна решението за заплатите на общинските съветници

Областният управител Йорданка Костадинова е установила незаконосъобразност на разпоредби от приетия Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Добрич

Областният управител на Добрич върна решението за заплатите на общинските съветници

Съображенията на областния управител за връщането на решението за по-високите възнаграждения на общинските съветници на Добрич, прието на сесията, проведена на 30 януари 2024 г., са няколко. Според Йорданка Костадинова разпоредбите на на чл.19, ал.2 и чл.24, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, следва да бъдат разгледани кумулативно, тъй като двете са взаимосвързани и се отнасят до определяне на възнаграждението на общинския съветник в Общински съвет гр. Добрич. Според изменената разпоредба на чл.19, ал.2 от ПОДОСДНКВОА, общинските съветници получават общо месечно възнаграждение в размер на 55 на сто от брутната работна заплата на Председателя на общинския съвет, която представлява 90% от заплатата на председателя на Общинския съвет. Освен увеличението в процентното изражение общинските съветници са взели решение и за допълнително финансово възнаграждение при провеждането на извънредна сесия. С така направените промени в разпоредбите месечното възнаграждение на общинските съветници на Добрич ще надхвърли определените от ЗМСМА до 70% от заплатата на председателя им и достига 71.5 на сто, се посочва още в мотивите на областния управител.   
В случай, че има проведени за съответния календарен месец две заседания, извън приетия календарен график, размерът на възнаграждението на общинския съветник се увеличава допълнително. Освен това в докладната записка на председателя на Временната комисия липсват изложени мотиви и причини, които да налагат промяната във възнагражденията на общинските съветници, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила.
Областният управител на Добри Йорданка Костадинова връща за ново обсъждане решението на Общинския съвет на Добрич, с което се приемат изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Добрич.