НАП дава възможност на регистрираните по ЗДДС лица да изтеглят справките-декларации като файл

Над 6 600 регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лица в офис на НАП Добрич вече имат възможност да изтеглят като файл подадените от тях справки-декларации, заедно с дневници за покупки и продажби по чл. 124 от ЗДДС

НАП дава възможност на регистрираните по ЗДДС лица да изтеглят справките-декларации като файл

Това може да се направи чрез услугата „Приемане на справка – декларация по ДДС/Приемане на VIES - декларация“ в Портала за електронните услуги на НАП. При избор на функционалност „Подадени данни“ се визуализира таблица - списък със справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС. При преглед на подадените данни с конкретен входящ номер, чрез линковете в колона „Файлове“, могат да бъдат изтегляни подадените файлове на справка-декларация за ДДС, дневник за покупки, дневник за продажби и VIES-декларация.

Изтеглянето на файловете е възможно за справки-декларации за ДДС, VIES-декларации и отчетни регистри по ЗДДС, подадени след март 2013 г. Достъпът до функционалността се осъществява според Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите (НАП), предоставяни с квалифициран електронен подпис (КЕП).