ОИЦ Добрич с успешна информационна кампания, най-голям е интересът към проекти за образование

Експертите от ОИЦ запознаха общините с актуалните и предстоящи процедури по програмите 2021-2027 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОИЦ Добрич с успешна информационна кампания, най-голям е интересът към проекти за образование

Над 100 потенциални бенефициенти от общините Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Тервел 
и Крушари взеха участие в информационната кампания на Областен информационен център – Добрич.
В посетените общини има засилен интерес към предстоящата процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г., която ще финансира проекти насочени към образователната интеграция на деца и ученици от уязвими групи.  


Представителите на бизнеса се запознаха с отворената за кандидатстване до 31 януари 2024 г. процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. По нея се финансират проекти на микро-, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация от различни икономически сектори за внедряването на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите. 

Разгледани са условията за кандидатстване по процедурата „Адаптирана работна среда“.  Тя е насочена към предприятията за прилагане на „зелени“ модели на организация на труд и подобряване на здравословните  и безопасни условия на труд. 


Пред представители на бизнеса и земеделски производители от общините Тервел и Крушари, експертите представиха актуалните подмярки 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, насочена към модернизация на малките и средни стопанствата, и 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" към Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група „Тервел-Крушари“. И по двете подмерки проектни предложения ще се приемат до 15 януари 2024 г. 17:30 ч.


В информационните срещи в Генерал Тошево, Каварна и Балчик се включиха и експертите от Центърът Европа Директно Добрич, които представиха възможностите за инвестиции в земеделието по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), както и Новата обща селскостопанска политика. Участниците се запознаха с процедурите по ПВУ, свързани с: инвестиции в технологична и екологична модернизация ефективно управление на води в земеделските стопанства; изграждане на центрове за подготовка за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци и други.