До 31 декември стопаните предоставят дневник за извършена дневна паша по „Хуманно отношение към животните“

До 31 декември кандидатите, заявили за подпомагане интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ с дейност „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“, следва да предоставят Декларация и дневник за извършена дневна паша на животните

До 31 декември стопаните предоставят дневник за извършена дневна паша по „Хуманно отношение към животните“
ДФ Земеделие

Дневникът трябва да бъде заверен от регистрирания ветеринарен лекар в началото и в края на периода на извеждане.
Пашата на заявените животни по дейността се извършва в периода между 15 март и 15 ноември на годината на кандидатстване при спазване на гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ от стопанството, до не повече от 2 ЖЕ/хектар, като площите, на които се осъществява, трябва да са заявени и допустими по интервенцията „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ).
В Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена нова функционалност, която позволява на кандидатите да предоставят изискуемите документи онлайн. Документите се представят само чрез СЕУ по утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ декларация по образец. 

Кандидатите следва да попълнят по познатия вече начин в СЕУ секция „Данни за ЖО“. Зареждат се автоматично от заявлението за подпомагане и следните подсекции:

„Таблица 1“ – общ брой дни извършена дневна паша за всяка заявена за подпомагане ушна мярка;

„Таблица 2“ – землище, в което е извършена дневната пашата съгласно предоставения дневник.  

Данни за дни пашуване чрез придвижване с ВМС от постоянен животновъден обект до пасищен такъв не се въвеждат. Проследяването им и съответно връщането обратно в постоянния обект се проверява служебно чрез Интегрираната информационна система (ИИС) на БАБХ.
Към момента е възможно само създаването и попълването на декларацията, без възможност за преминаване към автоматични проверки и краен статус.